Eu cand vreau sa fluier, fluier

Filmul “Eu când vreau s? fluier, fluier” reprezint? mai mult decât o pelicul? cinematografic?, reprezint? o realitate a României moderne, cu toate aspectele ei pl?cute ?i nepl?cute.
Realizat într-o manier? realist?, interesant?, cu o ac?iune diversificat? acest film pune în eviden?? calit??ile actorice?ti ale multor oameni de viitor în domeniul cinematografiei, dar ?i situa?ia real? din penitenciarele române ?i problemele cu care aceasta se confrunt?.
Pentru cine nu a reu?it înc? s? vad? acest film, titlul “Eu când vreau s? fluier, fluier” nu reprezint? nimic altceva decât disperarea ?i ambi?ia unui om de a face ceva indiferent de consecin?ele ce vor urma. Atunci când ai ceva în minte, duci la bun sfâr?it, finalul ar?tând indiferen?a ?i sfidarea pe care o poate ar?ta un om în ziua de ast?zi …
Ast?zi în cinematograful Victoria ( Ia?i ) filmul a stârnit de nenum?rate ori râsete ?i aplauze din partea publicului prezent la eveniment… Limbajul folosit, diferitele situa?ii în care personajele au fost implicate au f?cut din filmul “Eu când vreau s? fluier, fluier”, un lung metraj de succes ce merit? v?zut? .

Avem preten?ii f?r? s? ?tim ce vrem de la via??

Tr?im într-o societate modern?, înconjurat? de tot felul de oameni, tot felul de temperamente, zilnic fiind angrena?i în tot felul de activit??i unele chiar f?r? voia noastr?. Din fiecare experien?? tr?it?, tragem tot felul de concluzii… Altele bune, altele gre?ite, f?r? ca m?car s? ne d?m seama de cele spuse.

Avem preten?ii? Da cu to?ii avem preten?ii. Evident sunt diferite, dar ele exist? în fiecare dintre noi. Uneori cerem lucruri inutile, ne impunem tot felul de concepte care în cele din urm? ne trag în jos.

Ajungem s? nu ?tim ce vrem de la via??. Se întâmpl? oricui, în fiecare zi. Suntem pu?i s? lu?m decizii, s? gândim, s? supravie?uim în propria lume ataca?i de propriile dorin?e ?i gânduri.

Avem preten?ia de a o duce cât mai bine, de a fi totul cât mai u?or ?i comod ?i s? ne solicite cât mai pu?in, îns? merit?m ceea ce noi cerem?

Tot mai des aud vorbindu-se despre greve, proteste ?i lipsa banilor. Lumea devine din ce în ce mai revoltat? din cauza problemelor sociale. Fiecare vorbe?te dar nimeni nu ascult?. Fiecare criz? cere m?suri rapide, de cele mai multe ori acestea sunt ?i inutile…

P?rerea mea este c? ar trebui s? ?tim exact ceea ce vrem de la via??, ?i mai apoi s? începem s? avem preten?ii.


Tu ?tii ce vrei de la via???

Concluzii ale unei realit??i ciudate

În ultima perioad? constat în rândul genera?iei tinere o nesiguran??, o naivitate ?i un concept despre via?? complet schimbat fa?? de tinerii de odinioar?. În primul rând faptul c? ace?tia nu mai sunt siguri pe ei, pur ?i simplu uit? s? gândeasc? sau consider? c? mediul în care se afl? nu este propice gândirii. Alteori luând totul ca pe o joac? adolescen?i ajung prin diverse concepte s? î?i distrug? propria via??, adrenalina ?i dorin?a de afirmare ruinându-le de cele mai multe ori mare parte din vise.
Cu siguran?? nimeni nu e perfect, cu siguran?? mediul în care tr?im influen?eaz? cu mult mai mult tinerii, ?i nu doar pe ace?tia, dar nu trebuie s? uit?m faptul c? în spatele oric?rui site de socializare (fie el twitter, facebook, my space etc) sau orice alt? inven?ie st? la baz? un adult sau mai mul?i, ce urm?resc manipularea a cât mai multor min?i tinere, rezultatul acestei mi?c?ri inteligente fiind de un profit colosal.
Naivitatea poate d?una de multe ori, de?i unele chestii ce par imposibil de crezut pentru foarte mul?i dintre noi sunt ceva ce cum spun mul?i dintre adolescen?i “am g?sit exact ceea ce îmi doream”, p?cat îns? c? nu e ?i ceva constructiv;
Singura solu?ie ce poate combate acest fenomen ce a luat amploare în întreaga lume este încercarea de a trezi tinerii la realitate, fie cu vorba, fie angrenându-i în lucruri practice pentru a le dezolta mult mai u?or gândirea ?i spiritual de observa?ie.
Cu siguran?? adolescentul este singura persoan? în m?sur? de a decide calea cea bun? ?i mentalitatea pe care trebuie s? o adapteze fiec?rei situa?ii în parte.

To be continued