Our SpecialThings

Aud vorbindu-se foarte des despre idei de afaceri, antreprenoriat ?i tot felul de activit??i ce au ca unic scop ob?inerea unui profit. În ultimele dou? decenii foarte multe persoane au încercat, dar cu toate acestea pu?ine au reu?it s? ajung? acolo unde ?i-au dorit, însa asta e o cu totul alt? poveste iar eu nu despre asta vroiam s? v? vorbesc.

Când spui Our SpecialThings î?i pot trece mii de idei prin minte. Te po?i gândi la tot felul de lucruri care mai de care mai n?stru?nice sau pur ?i simplu la ceva creat din suflet, din pasiune, din dorin?a de a face ceva nou, care s? stârneasc? aten?ia celor din jur. Probabil a?a au gândit ?i bunii mei prieteni Gabriela ?i ?tef?nu? când au creat de la 0 ceea ce ast?zi înseamn? mai mult decât lucruri speciale…

Cic? se nume?te quilling, tehnica aceasta de producere a diverselor chestii frumos colorate ?i cu aspect ce te fac practic s?-?i dore?ti ceva nou, ceva ce poate smulge mai mult decât un zâmbet fiind un cadou simbolic dar original zic eu. Pe google la primul search am g?sit multe articole pe tema: “arta de a rula hârtia” îns? dac? m? întrebi pe mine e modul prin care doi tineri carismatici ?i cu viziune reu?esc s? aduc? o valoare ad?ugat? zonei de handmade, gift and others…

V? recomand tuturor s? arunca?i un ochi asupra acestor minunate lucruri create de mâna unor oameni ce pun înainte de toate suflet ?i pasiune în ceea ce fac. (^Vorba aia, au fost sunt ?i vor r?mâne în continuare pentru mine, ni?te arti?ti).

Online ?i offline – Dou? lumi diferite?

Uneori oamenii viseaz? la diverse lucruri, care în prezentul în care este pus? în discu?ie respectiva dorin??, sor?ii de izbând? par aproape nuli. Cu to?ii am visat la ceea ce ast?zi numim internet.

O lume offline, înceat?, greoaie din punct de vedere al comunica?iilor, a?a cum este ea privit? ast?zi, de cei activi în online pare s? apun? încet, l?sând în urma sa amprente aparent stranii ale unor metode ?i tehnici de transmitere a informa?iilor, pân? nu de mult considerate utile ?i de o importan?? deosebit?.

Luna ianuarie mi-a oferit prilejul de a îmi expune în diverse comentarii ?i schimburi de opinie, p?rerea cu privire la facebook ?i la cum reu?e?te s? ne controleze printr-un consum aproape excesiv, uzându-ne uneori întregul timp liber (sau mai r?u – timpul dedicat altor activit??i). În acea perioad? (ianuarie- atunci am p?l?vr?git cel mai mut despre online) auzeam oameni, vorbind cu nostalgie despre vremea când scrisorile erau scrisori iar emo?ia din vorbe putea fi deslu?it? parc? în liniile frânte ?i tremurânde ale fiec?rui cuvânt ce alc?tuia un text a?teptat de unii cu sufletul la gur?. Sun? frumos dar unii nu au scris niciodat? scrisori chiar dac? sunt oamenii ai vremurilor offline. Eu!? îmi aduc aminte c? am scris dou? sau trei bunicilor…

Întâmpl?tor zilele trecute o bun? prieten?, prin amabilitatea ?i în acela?i timp cu dorin?a de a îmi demonstra ca online’ul nu este a?a bun pe cât cred eu ?i al?ii ca mine, binevoie?te s?-mi trimit? într-un mesaj acest articol ce sugereaz? practic (asta pentru cei care nu au r?bdare s? citeasc? integral) faptul c? revenind cu totul la offline via?a este altfel, mai original?, mai plin? de sens ?i mai uman?- concluzie tras? în urma unui experiment. Primul gând a fost îndreptat spre unul din bunii mei prieteni care a renun?at la facebook ajungând singur la conclzia c? poate tr?i ?i far?. Gr?bit s? împ?rt??esc ?i în acela?i timp s? comentez concluziile experimentului ?i cu alte persoane trimi?ând link-ul cu pricina în toate direc?iile am constatat c? far? s? vreau am reu?it s? conving ?i alte persoane s? renun?e m?car pentru o perioad? la facebook, f?r? ca m?car s? le rog s? fac? acest lucru. A?a a fost s? fie…

Sunt curios dac? persoanele din offline comunic? cu cele din mediul online ?i dac? da care sunt subiectele de interes comun care îi fac totu?i s? treac? peste aceast? barier? imaginar? dar în acela?i timp extrem de digitalizat? ?i complicat?, rapid? ?i eficient?.

Mediul online – Aprecieri ?i critici

Ini?ial nu-mi programasem s? vorbesc despre mediul online ?i despre cât de bun sau r?u poate fi acesta. Zilele trecute am tot citit diferite p?reri ale oamenilor cu privire la dependen?a fa?? de social-network, pe bloguri,  multe posturi chiar le-am comentat. (majoritatea cu trimitere, evident la facebook). Unul dintre articolele ce mie mi s-au p?rut interesante este acesta cu toate c? nu sunt 100% de acord cu autorul.

Eu, far? s? vreau am ajuns s? fiu o persoan? destul de activ? în mediul online, share-ul fiindu-mi una dintre principalele activit??i. Am sim?it nevoia s? scriu despre asta, în special pentru c? mediul online mi-a pus pe tav? oameni interesan?i pe care în decursul timpului am ajuns s? îi descop?r chiar ?i în real life. Poate c? unii cred c? social-space’ul este o a doua via?? (un second life cum zice articolul, de l-am men?ionat) îns? eu cred c? este un teren continuu pe care zic c? merit? s? îl explorezi cât de mult î?i e dat s? o faci.

Internetul î?i d? ceea ce îi ceri, este replica pe care am spus-o de foarte multe ori în discu?iile pe acest subiect. Sunt bucuros c? am g?sit oameni al?turi de care am reu?it s? încheg prietenii ?i s? m? bucur de ni?te discu?ii cu adev?rat interesante, menite parc? s?-mi arate c? undeva, poate chiar lâng? mine, exist? oameni care au ceva de spus ?i care sunt gata tot timpul s?-mi atrag? aten?ia prin ceva, dar ce a?teapt? s? fie descoperi?i într-un mod sau altul.

Nu renun?a la a fi ceea ce e?ti cu adev?rat ?i la ceea ce faci cel mai bine

În general îmi place ?i scriu pe acest blog chestii din via?a real?, lucruri tr?ite, sim?ite ?i experimentate, vorbesc despre persoane care m? inspir? ?i despre ceea ce v?d zilnic ?i probabil îmi r?mâne întip?rit în minte m?car o perioad?.

Sursa de inspira?ie ale acestor rânduri sunt oamenii din jurul meu.  Ace?tia îmi ofer? involuntar lec?ii pre?ioase care analizându-le chiar ?i într-o manier? subiectiv? ?i rece, îmi dau concluzii mai mult decât utile.

În via?? ne-am pus m?car odat? întrebarea “nou? ce ne place s? facem” ?i chiar dac? pe moment nu am g?sit r?spunsul potrivit, sau cel dorit de a?tept?rile noastre, ne-am dat seama c? ceea ce ne place se reg?se?te în activit??ile pe care le s?vâr?im zilnic. La fel ca ?i mine, mul?i oameni ?i-au g?sit pasiunea ca fiind cea a “online-ului” devenind practic pentru social spaces oameni activi, vizibili, urm?ri?i ?i care au ceva de spus (sau nu). Eu nu cred într-o re?et? a succesului, indiferent de pasiune; ceea ce cred eu îns? este faptul c? ac?iunile sunt s?vâr?ite de la sine atunci când te reg?se?ti în ceva-ul pe care îl s?vâr?e?ti.

Cunosc foarte mul?i oameni care au plecat de la 0, ?i au reu?it s? se impun? în diverse domenii, devenind practic pe lâng? o prezen?? constant? în zona respectiv? ?i o figur? reprezentativ?, pe care lumea începe s? o cunoasc? ?i s? o observe, poate altfel decât pe ceilal?i. Ce mi-a atras aten?ia este c? în momente grele ?i marcante când pur ?i simplu pari lovit din toate direc?iile far? a avea vreo ?ans? de sc?pare e?ti dispus s? renun?i la a mai fi tu însu?i fiind gata s? renun?i la ceea ce ?tii s? faci cel mai bine.  E complicat s? am astfel de discu?ii cu oamenii care cred c? “a ?ti când s? te opre?ti din a mai fi tu, pentru c? ai gre?it, este esen?ial”, mai ales când ace?tia î?i sunt ?i prieteni.

Eu, am avut multe momente când a? fi avut curajul s? renun? la ceea ce m? reprezint?, gândindu-m? c? doar din aceast? cauz? am ajuns s? tr?iesc clipe de nefericire. Mai apoi am în?eles c? o situa?ie grea trebuie s? te înt?reasc? ?i nici de cum s? te schimbe ca individ.

Consider c? oamenii din jurul meu sunt sursele cele mai de pre? ale inspira?iei ?i încrederii, înv??ând de la ei lucruri noi in fiecare zi. De aceea eu îi pre?uiesc!