Nu renun?a la a fi ceea ce e?ti cu adev?rat ?i la ceea ce faci cel mai bine

În general îmi place ?i scriu pe acest blog chestii din via?a real?, lucruri tr?ite, sim?ite ?i experimentate, vorbesc despre persoane care m? inspir? ?i despre ceea ce v?d zilnic ?i probabil îmi r?mâne întip?rit în minte m?car o perioad?.

Sursa de inspira?ie ale acestor rânduri sunt oamenii din jurul meu.  Ace?tia îmi ofer? involuntar lec?ii pre?ioase care analizându-le chiar ?i într-o manier? subiectiv? ?i rece, îmi dau concluzii mai mult decât utile.

În via?? ne-am pus m?car odat? întrebarea “nou? ce ne place s? facem” ?i chiar dac? pe moment nu am g?sit r?spunsul potrivit, sau cel dorit de a?tept?rile noastre, ne-am dat seama c? ceea ce ne place se reg?se?te în activit??ile pe care le s?vâr?im zilnic. La fel ca ?i mine, mul?i oameni ?i-au g?sit pasiunea ca fiind cea a “online-ului” devenind practic pentru social spaces oameni activi, vizibili, urm?ri?i ?i care au ceva de spus (sau nu). Eu nu cred într-o re?et? a succesului, indiferent de pasiune; ceea ce cred eu îns? este faptul c? ac?iunile sunt s?vâr?ite de la sine atunci când te reg?se?ti în ceva-ul pe care îl s?vâr?e?ti.

Cunosc foarte mul?i oameni care au plecat de la 0, ?i au reu?it s? se impun? în diverse domenii, devenind practic pe lâng? o prezen?? constant? în zona respectiv? ?i o figur? reprezentativ?, pe care lumea începe s? o cunoasc? ?i s? o observe, poate altfel decât pe ceilal?i. Ce mi-a atras aten?ia este c? în momente grele ?i marcante când pur ?i simplu pari lovit din toate direc?iile far? a avea vreo ?ans? de sc?pare e?ti dispus s? renun?i la a mai fi tu însu?i fiind gata s? renun?i la ceea ce ?tii s? faci cel mai bine.  E complicat s? am astfel de discu?ii cu oamenii care cred c? “a ?ti când s? te opre?ti din a mai fi tu, pentru c? ai gre?it, este esen?ial”, mai ales când ace?tia î?i sunt ?i prieteni.

Eu, am avut multe momente când a? fi avut curajul s? renun? la ceea ce m? reprezint?, gândindu-m? c? doar din aceast? cauz? am ajuns s? tr?iesc clipe de nefericire. Mai apoi am în?eles c? o situa?ie grea trebuie s? te înt?reasc? ?i nici de cum s? te schimbe ca individ.

Consider c? oamenii din jurul meu sunt sursele cele mai de pre? ale inspira?iei ?i încrederii, înv??ând de la ei lucruri noi in fiecare zi. De aceea eu îi pre?uiesc!

Once upon a time

Îmi aduc aminte ?i acum acea zi, acea conversa?ie telefonic?, acele planuri f?cute în maxim 20 de minute. Aveau s? fie p?r?i ale unui început îndr?zne? în mediul online, aveau s? fie componente ale unui proiect care ?i ast?zi se nume?te Revista Society. Îmi amintesc cu pl?cere de acea zi, mai ales c? ast?zi se împline?te un an de la înfiin?are.

Chiar dac? cele 365/366 de zile au schimbat multe lucruri în cadrul revistei proiectul a rezistat timpului dar ?i problemelor interioare ap?rute pe parcurs. În acest moment revista mai are doar doi dintre membri fondatori, aflându-se momentan în plin? campanie de recrutare.

 Pentru mine Revista Society a reprezentat unul dintre cele mai importante proiecte în care am avut ocazia s? particip. De ce spun asta? E simplu. Ceea ce a fost, este ?i va fi foarte important e c? la Society am fost al?turi de prieteni cu care din prima zi ?i pân? acum m-am distrat ?i m-am sim?it bine, fie în cadrul proiectului fie în afar? lui. Asta a contat cu siguran?? cel mai mult.

Cu dedica?ie: click aici

Foto

Munca în echip? d?uneaz? grav s?n?t??ii

De foarte multe ori ni se întâmpl? s? credem c?, a face parte dintr-o echip?, bine organizat? este un avantaj atât pentru siguran?a noastr? în cadrul proiectului respectiv dar ?i datorit? volumul de munc? mult mai redus dat fiind faptul c? sarcinile se împart. Cele mai valoroase proiecte ?i realiz?ri au avut la baz? echipe de oameni (de cele mai multe ori de 2 persoane) care au ?tiut cum s? î?i valorifice skill-ul colaborând de minune. Prima echip? de succes care îmi trece acum prin minte este cea de la google… fondatorii acestui mare gigant al internetului sunt Sergey Brin ?i Larry Page. Chiar dac? au lucrat o perioad? lung? de timp împreun?, într-o zi au hot?rât s? î?i încheie colaborarea, lucru ce nu a afectat proiectul pe care l-au început cu ani în urm?.

Revenind la lucruri mai pu?in cunoscute, aici m? refer la unul din proiectele în care sunt ?i eu implicat, m? declar revoltat când v?d un el ?i o ea care, în loc s? colaboreze ?i s? construiasc? împreun? ceva care ar putea avea succes (o revist? online) se ceart?, se acuz? ?i amenin?? cu exit-uri în fiecare zi. Adesea ideei bune sunt d?râmate de invidie, prostie ?i indiferen??, iar cauza principal? a acestui lucru este dizolvarea unei echipe…

Deci cum se solu?ioneaz? un conflict într-o echip? în care doi se ceart? iar restul sunt “pl?titori de bilete” ale unui spectacol ieftin ?i comic?

1 an

Nu îmi aduc aminte când ?i de ce… tot ce ?tiu este c? acum un an am început s? scriu pe acest blog (pe atunci link-ul era altul) dup? câteva tentative de bloguri e?uate.

Îmi aduc aminte c? începusem acest blog (pe care se g?sesc ?i primele mele post?ri, din 2009) imediat dup? ce primisem func?ia de director pe departamentul de jurnalism ?i radio televiziune în cadrul Asocia?iei VISTA (în prezent aceasta încetând s? mai existe). M? sim?eam bine ?i îmi pl?cea c? îmi g?sisem în sfâr?it locul perfect unde îmi puteam exprima propriile opinii cu privire la tot felul de lucruri ?i activit??i, ce în aceea perioad? nu m? l?sau de loc s? respir ?i m? solicitau aproape tot timpul (lucru care din p?cate acum nu se mai întâmpl?).

Am vrut de multe ori s? renun? la blog, s? nu mai scriu pe el, s? îl abandonez, mai ales în a doua jum?tate a anului 2010 dar m? ata?asem prea mult de acesta pentru a renun?a atât de brusc la el. Am continuat s? scriu iar din luna august 2010 am cunoscut un prieten care mi-a asigurat un domeniu privat, cu link-ul de pe care poate fi acum accesat blogul.

M? leag? multe amintiri frumoase de acest blog, m? leag? prietenii, experien?e noi, lucruri ce m-au f?cut s? fiu omul ce sunt ast?zi.
Cu siguran?? nu a? renun?a la el niciodat?, iar în continuare voi dori s? v? prezint cele mai frumoase ?i importante post?ri (din ultimul an) pentru mine (amintiri ce m? leag? de start-up-ul acestui blog)

YouTube Repeat

În aceast? diminea?? când am deschis pagina personal? de twitter, am observat un tweet postat de un prieten (Bogdan Epureanu), în care ne informa c? YouTube poate fi programat pentru a repeta la infinit melodia/clipul pe care dori?i s? îl vizualiza?i.

Pentru c? am foarte mul?i prieteni care sunt “dependen?i” de YouTube, am decis în aceast? postare s? v? explic cum st? treaba cu YouTube Repeat.

Am postat aici un exemplu clar :

http://www.youtube.com/watch?v=fV4DiAyExN0 (varianta normala)

http://www.youtuberepeat.com/watch?v=fV4DiAyExN0 (varianta care se va repeta la infinit.