Suflet pentru Cultur?

Începând de ieri vom desf??ura odat? la dou? s?pt?mâni o activitate ce are ca scop promovarea culturii ie?ene.

Departamentul de cultur? ?i tradi?ie româneasc? din cadrul Asocia?iei VISTA (Viziune prin Ini?iativ? ?i Solidaritate a Tinerilor cu Aptitudini) va organiza odat? la dou? s?pt?mâni o vizit? la unul dintre muzeele ie?ene ce fac parte din Patrimoniul Cultural na?ional.

Dorim ca prin acest? activitate s? cunoa?tem valorile ?i mo?tenirea l?sat? de marii oameni ai culturii ie?ene ?i nu numai.Vrem s? promov?m istoria literar?, locurile unde au tr?it ?i au creat poe?i, prozatori, esei?ti, s? le cunoa?tem biografiile, s? le citim operele ?i s? le în?elegem.

S?pt?mâna aceasta am vizitat Bojdeuca lui Ion Creang?.Al?turi de aceste rânduri scrise ve?i putea viziona ?i un filmule? cu fotografii.

Oricine dore?te s? mearg? al?turi de membrii Asocia?iei VISTA la muzeele ie?ene este bine venit.

Peste dou? s?pt?mâni vom vizita Muzeul Literaturii Române Ia?i.

Persoan? de contact:

Stef?nu? Cojocaru – Director Departamentul de cultur? ?i tradi?ie romneasc?

E-mail: stefanut.cojocaru@asociatiavista.ro

Tel.: 0746.693.149

“Mergipejos”


Suntem obi?nui?i s? mergem în autobuze aglomerate, neaerisite, cu oameni cert?re?i , autobuze care merg foarte greu ?i induc o stare de oboseal? în drumul nostru.Biletele se scumpesc ?i multe alte inconvenien?e.

De aceea Asocia?ia VISTA vrea s? provoace pe toat? lumea s? merg? pe jos.

Cum?

Dac? vrei s? mergi pe jos ?i nu ?tii în cât timp po?i ajunge la o anumit? destina?ie, atunci noi te ajut?m în acest sens.

Cu ajutorul site-ului www.mergipejos.asociatiavista.ro po?i g?si aceste informa?ii.Tu doar trebuie s? mergi pe jos.

De ce?

Mersul pe jos este o activitate fizic? natural? accesibil? tuturor. Este singura activitate care p?streaz? s?n?tatea fizic? ?i mental? într-o form? bun?, la orice vârst?. U?or de practicat, necostisitoare ?i f?r? riscuri, mersul pe jos poate fi foarte bine integrat activit??ilor cotidiene.

Trebuie remarcat c? mersul pe jos pune în ac?iune un mare num?r de mu?chi, permite organismului s? se oxigeneze ?i s? se destind?, eliberând stresul. În timpul mersului pe jos pute?i medita, pute?i gândi, pute?i g?si solu?ii noi la problemele nerezolvate etc. Mersul pe jos înso?it de o alt? persoan? este un excelent mijloc de comunicare.

Încerc?m prin acest proiect s? îi facem pe tineri s? mearg? cât mai mult pe jos, s? evite autobuzele super aglomerate ?i s? nu cheltuie bani din micul lor buget, economisindu-i pentru alte nevoi personale ?i nu numai.

Ce po?i face tu ca s? dezvolt?m proiectul?

Trimite-ne orice informa?ie la adresa office@asociatiavista.ro cu anumite trasee pe care le-ai parcurs personal pe jos ?i timpul necesar acestora, iar noi le vom posta pe site.

Bucur?-te de proiectul „Mergipejos” ?i fii mai s?n?tos!


“Panoul iubirii” de Dragobete

“Panoul iubirii”

Românii sunt recunoscu?i ca fiind foarte iub?re?i. Iubesc intens ?i nu rateaz? nici un moment ca s? î?i arate sentimentele fa?? de persoana iubit?.

De acest lucru ne-am convins miercuri, 24 februarie, când am s?rb?torit ziua de Dragobete, s?rb?toarea iubirii la români. Asocia?ia VISTA (Viziune prin Ini?iativ? ?i Solidaritate a Tinerilor cu Aptitudini) a organizat o activitate cu ocazia acestei zile, amplasând un panou, numit “Panoul iubirii”, în fa?a Galeriilor Anticariat “Dumitru I. Grum?zescu” (Str.L?pu?neanu), pe care to?i trec?torii ?i-au putut exprima, în scris, sentimentele de dragoste fa?? de o persoan? drag? lor.

Aceast? idee a fost unic? în ora?, nici o alt? organiza?ie sau institu?ie nu a mai s?rb?torit în acest fel Dragobetele. Panoul s-a bucurat de un real succes în rândul trec?torilor, ace?tia apreciind faptul c? se mai gânde?te cineva s? promoveze ?i s?rb?torile tradi?ionale române?ti.

Este foarte adev?rat faptul c? dragostea nu ?ine cont de vârst?, limb? sau alte lucruri. În rândul persoanelor ce ?i-au expus sentimentele pe “Panoul iubirii” s-au aflat atât tineri, persoane adulte, cât ?i persoane de vârsta a treia.

De?i s-au scris declara?ii în diferite limbi, cum ar fi: român?, englez?, spaniol?, francez?, italian?, japonez?, limbajul iubirii este unul comun pe întreg mapamondul.

?inem s? îi mul?umim în mod special domnului Dumitru Grum?zescu pentru spa?iul oferit, dar ?i pentru toate lucrurile ce au ?inut de întreaga organizare a acestui eveniment.

Pe 24 februarie, de Dragobete, v-am provocat s? iubi?i române?te. Îns?, Asocia?ia VISTA v? provoac? s? iubi?i române?te nu doar o zi pe an, ci pe tot parcursul anului!