Avem preten?ii f?r? s? ?tim ce vrem de la via??

Tr?im într-o societate modern?, înconjurat? de tot felul de oameni, tot felul de temperamente, zilnic fiind angrena?i în tot felul de activit??i unele chiar f?r? voia noastr?. Din fiecare experien?? tr?it?, tragem tot felul de concluzii… Altele bune, altele gre?ite, f?r? ca m?car s? ne d?m seama de cele spuse.

Avem preten?ii? Da cu to?ii avem preten?ii. Evident sunt diferite, dar ele exist? în fiecare dintre noi. Uneori cerem lucruri inutile, ne impunem tot felul de concepte care în cele din urm? ne trag în jos.

Ajungem s? nu ?tim ce vrem de la via??. Se întâmpl? oricui, în fiecare zi. Suntem pu?i s? lu?m decizii, s? gândim, s? supravie?uim în propria lume ataca?i de propriile dorin?e ?i gânduri.

Avem preten?ia de a o duce cât mai bine, de a fi totul cât mai u?or ?i comod ?i s? ne solicite cât mai pu?in, îns? merit?m ceea ce noi cerem?

Tot mai des aud vorbindu-se despre greve, proteste ?i lipsa banilor. Lumea devine din ce în ce mai revoltat? din cauza problemelor sociale. Fiecare vorbe?te dar nimeni nu ascult?. Fiecare criz? cere m?suri rapide, de cele mai multe ori acestea sunt ?i inutile…

P?rerea mea este c? ar trebui s? ?tim exact ceea ce vrem de la via??, ?i mai apoi s? începem s? avem preten?ii.


Tu ?tii ce vrei de la via???

Concluzii ale unei realit??i ciudate

În ultima perioad? constat în rândul genera?iei tinere o nesiguran??, o naivitate ?i un concept despre via?? complet schimbat fa?? de tinerii de odinioar?. În primul rând faptul c? ace?tia nu mai sunt siguri pe ei, pur ?i simplu uit? s? gândeasc? sau consider? c? mediul în care se afl? nu este propice gândirii. Alteori luând totul ca pe o joac? adolescen?i ajung prin diverse concepte s? î?i distrug? propria via??, adrenalina ?i dorin?a de afirmare ruinându-le de cele mai multe ori mare parte din vise.
Cu siguran?? nimeni nu e perfect, cu siguran?? mediul în care tr?im influen?eaz? cu mult mai mult tinerii, ?i nu doar pe ace?tia, dar nu trebuie s? uit?m faptul c? în spatele oric?rui site de socializare (fie el twitter, facebook, my space etc) sau orice alt? inven?ie st? la baz? un adult sau mai mul?i, ce urm?resc manipularea a cât mai multor min?i tinere, rezultatul acestei mi?c?ri inteligente fiind de un profit colosal.
Naivitatea poate d?una de multe ori, de?i unele chestii ce par imposibil de crezut pentru foarte mul?i dintre noi sunt ceva ce cum spun mul?i dintre adolescen?i “am g?sit exact ceea ce îmi doream”, p?cat îns? c? nu e ?i ceva constructiv;
Singura solu?ie ce poate combate acest fenomen ce a luat amploare în întreaga lume este încercarea de a trezi tinerii la realitate, fie cu vorba, fie angrenându-i în lucruri practice pentru a le dezolta mult mai u?or gândirea ?i spiritual de observa?ie.
Cu siguran?? adolescentul este singura persoan? în m?sur? de a decide calea cea bun? ?i mentalitatea pe care trebuie s? o adapteze fiec?rei situa?ii în parte.

To be continuedTraian Basescu ?i Mihai Ghimpu la Ia?i

Ieri 28 aprilie 2010 în Aula Mihai Eminescu din cadrul Universit??ii Alexandru Ioan Cuza Ia?i pre?edintele României Traian B?sescu ?i pre?edintele Republicii Moldova Mihai Gimpu s-au întâlnit cu tinerii basarabeni pentru a discuta pe diferite probleme privind educa?ia ?i modul în care ace?tia sunt percepu?i de ceilal?i tineri români.

Cele mai interesante remarci ale conferin?ei au fost f?cute de domnul Mihai Gimpu citându-l pe fostul pre?edinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin spunând c? “Romania este ultimul imperiul al Europei” Gimpu transmi?ând c? nu este deloc a?a asigurându-i pe to?i c? rela?iile dintre Republica Moldova ?i România se vor înt?ri ?i mai mult.

Interven?ia primarului ie?ean Gheorghe Nichita a f?cut deliciul publicului, acesta intervenind în timpul dezbaterii contrazicându-l pe Traian B?sescu pe o tem? absolute banal? (lipsa de spa?iu pentru un consulat al Republicii Moldova la Ia?i, pre?edintele României spunându-i în cele din urm? s? intervin? doar atunci când va solu?iona aceast? problem?, replic? ce “i-a închis gura” primarului), observându-se înc? odat? conflictul dintre cele dou? partide politice (PD-L ?i PSD)

Traian B?sescu a dorit s? precizeze o remarc? a lui Silvio Berlusconi dintr-o discu?ie mai veche pe tema românilor din Italia… “În 101-102, 105-106 IH v-am invadat cu un Traian iar acum ne invada?i voi tot sub un Traian” replic? ce a stârnit râsete în aproape toat? sal? .

La întreb?rile celor prezen?i , ambii pre?edin?i au r?spuns manifestând interes, cu toate acestea nu to?i au fost ?i mul?umi?i de cele auzite. Din p?cate dezbaterea nu a durat foarte mult, mul?i dintre participan?i vrând s? mai pun? întreb?ri celor doi ?efi de stat.

Pe întreaga durat? a conferin?ei nu au ap?rut probleme de nici un fel, serviciul de protec?ie ?i paz? fiind preg?tit pentru a interveni în orice moment, asigurând siguran?a celor doi pre?edin?i.

S?pt?mâna Na?ional? a Voluntariatului

Ast?zi, la conferin?a de pres? organizat? de Funda?ia Serviciilor Sociale Bethany cu sprijinul Prim?riei Municipiului Ia?i a fost deschis? oficial s?pt?mâna na?ional? a voluntariatului (SNV), ce se va desf??ura în perioad? 19-25 aprilie.
Anul acesta evenimentul este organizat în parteneriat cu 43 de organiza?ii neguvernamentale, institu?ii, sponsori ?i parteneri media din Ia?i. Printre partenerii principali ai acestui eveniment se num?ra ?i Asocia?ia VISTA, asocia?ie ce va avea ?i un proiect intitulat “?tii ce este voluntariatul?” în perioad? 23-25 aprilie între orele 10.00-16.00. Acest proiect are ca scop provocarea tinerilor de a scrie pe panourile ce vor fi amplasate pe strada L?pu?neanu ce cred ei despre voluntariat.
Printre alte activit??i importante ale acestei s?pt?mâni se anun?? Mar?ul Voluntarilor de duminic? 18 aprilie, Expovoluntarul pe 25 aprilie, când toate asocia?iile neguvernamentale î?i vor expune ofertele de voluntariat cât ?i activitatea care a deschis S?pt?mâna Na?ional? a Voluntariatului, creerea unui Smiley uman din voluntari.