Descoper? for?a din tine


Fiecare avem visurile noastre… Tuturor ne place s? credem în adâncul sufletului c? suntem d?rui?i cu un har special, c? prezen?a noastr? conteaz?, c? putem avea o influen?? benefic? într-un fel asupra celorlal?i ?i c? suntem în stare s? cl?dim o lume mai bun?. La un moment dat în via?? cu to?ii am avut o viziune asupra calit??ii existen?ei noastre, despre cum am dori ?i am merita s? tr?im.

?i totu?i pentru mul?i dintre noi aceste visuri s-au pierdut, înce?o?ate în frustr?rile ?i rutina vie?ii de zi cu zi, astfel încât nici m?car nu mai facem efortul s? le realiz?m. Pentru mult prea mul?i acest vis s-a destr?mat – ?i odat? cu el ?i dorin?a de a ne modela destinul.

Mul?i au pierdut acel sentiment al siguran?ei de sine din care se plamadeste “aluatul” de înving?tor. C?utarea mea de o via?? a fost tocmai s? readuc în prim plan acest vis ?i s?-l transform în realitate determinând pe fiecare în parte s?-?i reg?seasc? ?i s?-?i foloseasc? puterea nelimitat? ce se afl? în stare latent? în fiecare dintre noi.

Date autor:

Anthony Robins este o autoritate mondial? în psihologia succesului ?i a schimb?rii. În 1997, Camera de Comer? a Statelor Unite l-a inclus pe lista primilor zece Outstanding People of the World (Mari oameni ai lumii), c? unul dintre cei care au influen?at în cea mai mare m?sur? genera?ia sa.

La taifas despre realit??ile lui decembrie `89

Ast?zi 20 ianuarie 2010 la Cafeneaua Cafepedia (Moldova Mall – parter) a avut loc o dezbatere pe tema “Realit??ile lui decembrie `89” care i-a avut ca invita?i pe Alexandru Muraru, preparator universitar al Universit??ii “Alexandru Ioan Cuza”, Mihai Dinu Gheorghiu profesor ?i director universitar din cadrul aceleia?i universit??i cât ?i o jurnalist? local?.
Dup? un scurt discurs al invita?ilor dezbaterea a început, cu tot felul de întreb?ri venite din partea tinerilor ce p?reau s? îi asculte cu interes pe a?a zi?ii cunosc?tori a-i istoriei ce au încercat s? r?spund? diferitelor întreb?ri comentând ?i sus?inand în acela?i timp cu argumente cât de cât solide dar ineficiente opinia proprie în fa?a unui public curios ce avea o cu totul alt? variant? în ceea ce prive?te evenimentele din decembrie ‘89.

Câteva dintre întreb?rile ce au fost adresate invita?ilor ?i care au provocat o adev?rata dezbatere au sunat in felul urmator : “De ce nu s-a produs mai repede o revolu?ie în România?”; “ De ce au fost asasina?i so?ii Ceau?escu?”; “ Cum a fost primit? revolu?ia roman? în presa interna?ional??” Diferen?ele televiziunii de atunci în raport cu cele din prezent cât ?i o întrebare ce a stârrnit multe controverse: “Dac? Ceau?escu a fugit de ce ?i cine a ordonat s? se mai trag? în mul?ime?” .
Întreb?ri ce apar probabil în orice dezbatere pe un astfel de subiect, întreb?ri fregvente, multe dintre ele fiind f?r? un r?spuns clar ?i concis, îns? adev?rul se afl? undeva la mijloc subiectul fiind unul foarte controversat de 20 de ani încoace.
Misterele lui decembrie ‘89 vor r?mâne în continuare la fel de interesant dezb?tute atât în presa scris? ?i televiziuni, cât ?i în tot felul de taifasuri locale, r?spunsurile fiind împ?r?ite, uneori chiar influen?ate, refuzând parc? s? înfrunte o realitate democratic? atât de corupt? rezultat? dintr-o revolu?ie ce nu a adus decât un singur lucru bun acestei ??ri, ?i anume a te putea exprima liber, f?r? cenzur?.

Cu siguran?? se va mai vorbi foarte mult timp pe acest subiect, îns? realit??ile lui decembrie 1989 vor fi ?tiute de foarte pu?ine persoane care într-adev?r cunosc cu adev?rat ce s-a întâmplat în acele zile ce au marcat istoria si viitorul unei na?iuni umbrite de regimul totalitar numit COMUNISM.

Rolul televiziunii în via?a tinerilor

Televiziunea poate fi definit? ca un ansamblu de principii metode ?i tehnici utilizate pentru transmiterea pe un canal de comunica?ii a imaginilor în mi?care .

Televiziunea a ap?rut la mijlocul secolului XX , fiind r?spândit? mai apoi în întreaga lume . Al?turi de radio ?i mai apoi de internet au fost cei mai buni prieteni ai omului furnizând tot felul de informa?ii în timp real unei mase numeroase de indivizi . În ziua de ast?zi tinerii sunt cei mai fideli televiziunii ce reu?e?te cu u?urin?? s? le acapareze aten?ia cu diverse emisiuni ce au un impact masiv asupra lor .

Odat? cu progresul tehnologic din întreaga lume , televizorul intr? în via?a noastr? înc? de la o vârst? foarte fraged? . Caracterul emisiunilor ce prezint? scene violente , scene ale unor accidente , crime , , dezastre pot afecta ?i influen?a cu u?urin?? copii ?i adolescen?ii care în cea mai mare parte din cazuri încearc? s? imit? lucrurile v?zute pe micul ecran neîn?elegând de cele mai multe ori gravitatea faptelor . De cele mai multe ori tinerii sunt tenta?i s? petreac? cât mai multe ore în fa?? televizorului , fapt ce conduce de cele mai multe ori la dependen?a . Efectele petrecerii timpuilui în excces în fa?? televizorului sunt de cele mai multe ori : izolarea de grupul de prieteni , boli ale vederii , tendin?e de a copia lucruri v?zute pe sticl? ?i multe altele .

Televiziunea este îns? ?i util? pentru tineri , acesta serviind ca principal? surs? de informa?ii ?i de divertisment adegvat ( ex: emisiuni de divertisment , filme , documentare , reality-show ) Încet dar sigur televiziunea din întreaga lume a devenit o adev?rat? afacere având încas?ri record ( cele mai multe fiind din reclame ) ?i o audien?a de neimaginat .

Pentru a preveni cât mai mult o posibil? “hipnoz?” a telespectatorilor în fiecare ?ara sau înfiin?at câte un consiliu ce urm?re?te în permanen?? ceea ce se întâmpl? pe micul ecran . Chiar ?i a?a deseori apar nereguli . În ?ara noastr? un astfel de consiliu ce se ocup? de asta este Consiliul Na?ional al Audiovizualului (CNA) .

În concluzie rolul televiziunii în via?a tinerilor este extrem de important acesta influen?ând de cele mai multe ori via?a ?i activit??ile tinerilor atunci când este ” consumat? ” în exces .

Astazi ne despartim

Astazi nu mai cântam, nu mai zâmbim.

Stând la început de anotimp fermecat,

astazi ne despartim

cum s-au despartit apele de uscat.

Totul e atât de firesc în tacerea noastra.

Fiecare ne spunem: – Asa trebuie sa fie …

Alaturi, umbra albastra

pentru adevaruri gândite sta marturie.

Nu peste mult tu vei fi azurul din mari,

eu voi fi pamântul cu toate pacatele.

Pasari mari te vor cauta prin zari

ducând în gusa mireasma, bucatele.

Oamenii vor crede ca suntem dusmani.

Între noi, lumea va sta nemiscataca

o padure de sute de ani

plina de fiare cu blana vargata.

Nimeni nu va sti ca suntem tot atât de aproa

pesi ca, seara, sufletul meu,

ca tarmul care se modeleaza din ape,

ia forma uitata a trupului tau …

Astazi nu ne sarutam, nu ne dorim.

Stând la început de anotimp fermecat,

astazi ne despartim

cum s-au despartit apele de uscat.

Nu peste mult tu vei fi cerul rasfrânt,

eu voi fi soarele negru, pamântul.

Nu peste mult are sa bata vânt.

Nu peste mult are sa bata vântul …

(Stefan Augustin Doinas – Astazi ne despartim)

A life in many colors expressed through photography …

… photos are a part of your life, color, art, a part of me, for you, for everyone

“Camera doesn’t matter, artist soul is crucial”

Iasi, photos that bring the beauty of a city full of culture and traditions …


creativity is the essence of art…

A life in many colors expressed through photography