Ochii care nu se v?d se uit?

Este o replic? celebr?, o replic? nostalgic?, îns? e una adev?rat?. Ochii care nu se v?d, în timp se uit?. O spun din proprie experien??, am avut ocazia de a lucra, de a colabora cu tot felul de oameni, unii mai sociabili, al?ii mai recalcitran?i îns? uneori îmi este dor de ei, de cei care au contribuit la ceea ce sunt eu în prezent.
Le mul?umesc prin aceast? postare, îns? în acela?i timp pot spune c? nu i-am mai v?zut de foarte mult timp, ?i sincer am început s? îi uit. Uneori îi v?d online, sau offline pe internet, plimbându-se prin ora?, dar mi se par din p?cate simpli str?ini, pe care totu?i, din bun sim? îi salut ?i îi întreb cum o mai duc. Pe mul?i dintre aceastia nu i-am mai v?zut de foarte mult timp, nu am ?inut leg?tura, ?i i-am uitat…
Anul trecut speram c? voi ?ine leg?tura cu to?i, în urma experien?ei caritabile din luna decembrie 2009, m? sim?eam cel mai norocos om de pe p?mânt, pentru c? reu?isem s? cunosc persone  diferite pe care le îndr?geam pentru ceea ce sunt.
Din p?cate timpul a trecut repede, iar acum mul?i dintre ei îmi par ni?te “str?ini cunoscu?i”, c?rora înc? le zâmbesc ?i dau din cap atunci când îi v?d pe strad?.

Bilan?ul verii – Impresii de toamn?

Vara s-a terminat, înc? de acum 4 zile. Chiar ?i ultima zi de var? (31 august) a fost una racoroas?, cu mul?i nori pe ceri ?i cu câteva averse r?zle?e.
?tiu a fost scurt?, a trecut repede, mul?i dintre noi vrând parc? s? mai simt? pl?cerile pe care vara ni le ofer?, al?ii mai nostalgici aducându-?i probabil aminte de toate momentele frumoase petrecute în aceast? perioad?. Vremea frumoas? ?i c?lduroas? s-a dus ?i ea, spre bucuria unora ?i nemul?umirea altora. Mai sunt câteva zile ?i va începe ?i ?coala, aproximativ o lun? ?i va începe ?i facultatea, activit??i ce par s? te fac? s? ui?i repede de ceva frumos care cândva se numea var?, leneveal?, vacan?? sau al?i termeni sinonimi pe care lumea îi mai atribuie acestei perioade.
Ce am f?cut eu vara aceasta?
Hmm, destule a?i spune. Am fost la mare, nu n-am fost în Vam?, am fost la Mamaia, apoi am petrecut o parte din timp în mediul rural al?turi de familia mea, men?ionez c? sunt fan al zonelor lini?tite din mediul rural, pe urm? acas? în Ia?i, cu prietenii… Am pus bazele Revistei Society ce am reu?it s? o ?i lansez la sfâr?itul verii, am început s? scriu pe un alt blog (acesta) ?i m-am bucurat de fiecare clip? pe care am tr?it-o încercând s? m? simt bine…
Ce au f?cut al?ii aceast? var? nu ?tiu.
Primele semne ale toamnei au fost îns? pu?in cam amenin??toare. Unii prieteni de-ai mei au preferat o ultim? excursie la mare sau munte acum la început de septembrie, eu unul am r?mas cuminte acas?, preg?tindu-m? moral pentru începerea ?colii, a diverselor activit??i extra?colare, ?.a.m.d.
Recunosc, nu-mi place vremea asta absolut deloc, chiar dac? de dragul unora spun c? e genial?. Asta e în scurt timp va veni iarna… Nu ?tiu dac? va fi mai bine sau mai r?u decât acum, cert e c? vor mai fi ?i alte veri în care m? voi distra cu siguran??!
Întrebarea mea pentru cititorii acestui blog este : Voi ce a?i f?cut vara aceasta?

Toamna se numara bobocii ~ Revista Society

La sfâr?itul lunii august, al?turi de al?i 4 prieteni am reu?it s? transform în realitate un vis mai vechi… Am reu?it s? lansez Revista Society.
Începutul a fost cel mai greu, cel pu?in asta este p?rerea mea. Dezorientarea, stresul lipsa subiectelor au fost principalele probleme cu care ne-am confruntat dar în cele din urm? am reu?it s? o termin?m la timp, lansând-o pe data de 30 august.
Sunt mândru de ce am reu?it s? realizez al?turi de colegii ?i în acela?i timp prietenii mei în acest interval de timp, ?i sper s? reu?im s? o men?inem cât mai mult timp de acum înainte. Reac?iile nu au întârziat s? ap?ra, uimirea multora, t?cerea suspect? a multora, felicit?rile ?i încuraj?rile însemnând cel mai mult pentru mine.
Am ata?at în aceast? postare ?i widgetul care poate fi accesat pentru doritorii ce vor s? citeasc? primul num?r al Revistei Society :

Este un num?r ce face tranzi?ia de la var? la toamn?, ce face tranzi?ia de la c?ldur? spre o vreme ploioas? ?i agitat?, lun? în care va începe ?coala, în care ne vom ruga s? cad? guvernul ?i alte lucruri ce ne fr?mânt? mediul social. La sfâr?itul lunii septembrie ne propunem s? lans?m cel de-al doilea num?r.
Pân? atunci un început pl?cut de septembrie tuturor! Cu toate c? frigul ?i ploile cu care toamna ne-a întâmpinat taie cheful de distrac?ie ?i voie bun?.

Locul în care tr?im de fapt – Cartierul

Recent am citit un articol foarte interesant pe blogul unui om de afaceri, ce f?cea referire la problemele ora?ului ?i la locurile unde de fapt tr?im. Cartierul, la bloc, sunt zonele în care petrecem cea mai mare parte a timpului. Cu toate acestea conducerea ora?ului pare s? nu observe acest lucru, pare s? nu observe problemele oamenilor care tr?iesc acolo ?i alte detalii, care probabil înseamn? un efort prea mare ce ar trebui f?cut pentru cet??eni.
De?i postarea pe care am citit-o f?cea referire la ora?ul Bucure?ti, un ora? în care ambuteiajele, aglomera?iile din marile zone, ?i cl?dirile care se d?râm? sunt la ordinea zilei, m-am gândit c? ?i Ia?ul are cam acelea?i probleme, ?i c?, ?i aici oamenii se confrunt? cu aceea?i indiferen??, cartierele fiind destul de neglijate iar locuitorii ce tr?iesc în ele, par s? nu le mai pese de aceste detalii.
Nu ?tiu cum li se pare str?inilor ora?ul Ia?i, iar când spun str?ini nu m? refer la persoane ce nu apar?in acestei ??ri, ci doar celor din alte ora?e. Pentru mine ce locuiesc în Ia?i, centrul nu mi se pare nici pe de parte zona cea mai reprezentativ? pentru ora?, iar despre zonele în care sunt marile cartiere nici m?car nu-mi mai vine s? vorbesc. Men?ionez c? alte zone sunt mult mai bine îngrijite ?i între?inute decât zona central?. Dac? stau bine ?i m? gândesc în zona central? g?sesc aproximativ 3 ?antiere, ma?ini parcate chinuit pe fiecare col?isor ce odinioar? era un strop de verdea??, cl?diri termoizolate probabil în stilul rainbow warrior, ?i oameni enerva?i la tot pasul de toate aceste inconveniente chinuitoare pentru societate, ?i cu toate c? e zona central?, ?i aici sunt cartiere, ?i aici lumea încearc? s? tr?iasc?.
Centrul istoric probabil mai înseamn? aproximativ dou? str?zi, iar spa?iul verde pare s? devin? din ce în ce mai accesibil construc?iilor.
Probabil ne mir?m de ce oamenii sunt cum sunt ?i refuz? s? se mai implice pentru societate. Cartierele sunt uitate, cu toate c? fiecare dintre ele, chiar dac? unele înc? se men?in, au problemele ?i nevoile lor. Prioritatea de baz? în acest ora? r?mâne în continuare valorificarea fiec?rui col?i?or r?mas liber, ?i mai pu?in asigurarea unui trai cât mai bun pentru cet??eni. Cartierele au nevoie de o grij? special?, au nevoie de infrastructur? de transport în comun ?i de spa?ii verzi. Vrem nu vrem mai bine de jum?tate dintre cet??enii ora?ului tr?iesc în aceste zone.

Ideei, gânduri, pareri… spune-le cum vrei…

Se spune c? exist? orice, ?i dac? cau?i, g?se?ti cu siguran??. A?i putea spune c? afirma?ia este adev?rat?, poate chiar mult prea adev?rat?…
Acum ceva timp în câteva dintre post?rile mele de pe blogul anterior, cât ?i în conversa?ii ce vizau acest subiect, afirmam cu t?rie c? nu mai exist? tineri interesa?i s? se implice în activit??i cu scop inovativ, cultural, interactiv ?.a.m.d. Cei drept majoritatea interlocutorilor mei, cât ?i persoane ce mi-au comentat post?rile, m-au sus?inut ?i mi-au spus c? genera?iile de tineri ce vin spre impactul cu realitatea social? sunt un dezastru la propriu.
Am c?utat ?i am g?sit. Nu ?tiu dac? din întâmplare dar recent am reu?it s? cunosc tineri care mi-au demonstrat contrariul, ar?tându-mi prin ideei, cât ?i prin experien?a deja dobândit?, c? uneori m? în?el când judec a?a de aspru tân?r? genera?ie chiar dac? la urma urmei, ?i eu fac parte din aceasta.
Al?turi de câ?iva prieteni am hot?rât s? începem un proiect în scurt timp care se va baza pe ideea de “Project Angels”… Dorim ca prin aceast? idee s? c?ut?m un num?r cât mai mare de tineri pe care s? îi putem ajuta în sus?inerea proiectelor cu ideei ?i for?e prorprii pentru a transforma o simpl? initiativ? într-un proiect bun si poate mai târziu în ceva util tuturor… Dac? e?ti interesat s? participi la un astfel de proiect te rog cauta-m? la adres? de e-mail florin@adamache.info sau la num?rul de telefon men?ionat pe acest blog… Nu implic? decat munc? în echip?, dorin?a de a ajuta ?i sustine al?i tineri, ce doresc probabil s? se afirme…
Prin urmare trebuie s? recunosc… Am fost pu?in cam r?ut?cios când am spus c? genera?ia din ziua de ast?zi este la p?mânt. Poate c? societatea nu le ofer? ceva mai bun, ceva care s? îi mobilizeze…
Dar chiar ?i cu experien??, chiar ?i cu practica dobândit? în ani grei de studiu mul?i dintre tineri se ciocnesc de indiferen?a unei ??ri prea birocrate care nu ofer? ceea ce ar trebui viitorul ei…

O rezolvare a unei probleme pe termen scurt poate genera o problem? mult mai grav? pe termen lung, mai ales în ceea ce prive?te conducerea unei ??ri.