Vintage

O zi de duminic?, mai exact ultima zi a lunii ianuarie, zi în care a avut loc la Casa de Cultur? a Studen?ilor Ia?i cea de a III-a edi?ie a Târgului Vintage, Handmade si Designer.

Cu toate c? se anun?a a fi un eveniment mult mai interesant oamenii nu au parut foarte entuziasma?i de acest targ neprezentându-se într-un num?r foarte mare, cu toate c? expozi?ia a fost deschis? între orele 11-19 intrarea fiind liber?.

Mai mult din curiozitate am hot?rât s? merg ?i eu la acest eveniment Vintage. Când am urcat sc?rile ?i am intrat în sala ce g?zduia acest eveniment am auzit o muzic? veche, relaxant? gata s? primeasc? pe oricine iube?te frumosul ?i mai ales obiectele vechi.

Mi-am schimbat repede p?rerea despre acest târg când odat? intrat nu am v?zut decât vreo 10 tarabe la care ni?te persoane plictisite se rugau parc? s? treac? timpul mai repede ?i s? poat? pleca acas?. Stând cateva minute ?i admirând obiectele vechi de colec?ie mi-am format o imagine de ansamblu ?i, cam dezamagit de cele v?zute am hot?rât s? plec spre cas?, mintea mea imaginându-?i cu totul altfel acest târg.
În drum spre cas?, mai exat pe bulevardul ?tefan cel Mare (Ia?i) lâng? gardurile Mitropoliei am z?rit un omule? ce etala o pancard? cu un mesaj destul de comic ce suna in felul urm?tor : “s?rac ?i cinstit, caut mineri pentru r?sturnarea puterii”.

Nu ?tiu de cât timp st?tea acel om pe acolo, însa fix când încercam s? îl fotografiez ?i s? m? apropii de el, 4 agen?i de poli?ie au intervenit, cerându-i actele de identitate iar mai apoi dup? o scurt? conversa?ie gondindul… Ce s-a întâmplat cu protestul, doar bietul om poate ?ti.
A?adar târgul Vintage de anul acesta a fost sub a?tept?rile mele iar acel scurt moment comic ce l-am v?zut în drumul meu spre cas? pot spune c? mi-a animat plimbarea de dup? amiaz? pe str?zile Ia?ului.

Dragobete te provoac? !

Dragobete te provoac? !

Sim?i frumuse?ea tradi?iilor române?ti? Îl preferi pe Dragobete în locul lui Valentin? S?rb?tore?ti ziua Iubirii cu nume românesc? Vrei s? fii câ?tig?tor al inimii?

Compune o ghicitoare sau poezie pornind de la versurile:
“Tu, dragostea mea, ai aflat ghicitoarea: Tu, pârâul zglobiu – iar eu marea” – Miron Radu Paraschivescu, “Pârâul ?i marea”
?i d? frâu liber sentimentelor tale!
Cum func?ioneaz? concursul ?
Simplu! Trimite-ne crea?ia ta înso?it? de datele personale ?i de contact la adresa de e-mail
office@asociatiavista.ro .
Exist? reguli ?
Bineîn?eles !
Ghicitoarea / Poezia nu trebuie s? dep??easc? 50 de cuvinte.
Mesajele care con?in expresii vulgare sau licen?ioase sunt respinse automat.

Cine câ?tig? ?i ce va câ?tiga?
Premiul I: Participantul cu cea mai original? crea?ie va câstiga volumul de poezii “Vreau s? m? scald în iubire”, cu dedica?ie din partea autorilor: Anca-Georgiana ?erban ?i Drago?-Andrei Preutescu, o rama foto, un cadou “surpriz?” ?i o diplom? din partea Asocia?iei VISTA.
Urmatorii 5 participan?i selecta?i: vor primi câte un volum de poezii “Vreau s? m? scald în iubire”, cu dedica?ie din partea autorilor ?i o diplom? din partea Asocia?iei VISTA.
Când putem câ?tiga?
Crea?iile vor fi trimise pân? la data de 20 februarie 2010. Ele vor fi evaluate de drd. Costina Crei??, profesor de Limba ?i Literatura Român? la Colegiul Na?ional “Mihai Eminescu” Ia?i ?i de c?tre directorii departamentelor din cadrul Asocia?iei VISTA.
Câ?tig?torii vor fi anun?a?i pe site ?i contacta?i de c?tre membrii Asocia?iei pe 24 Februarie pentru înmânarea premiilor.
Pentru informa?ii suplimentare, nu ezita?i s? ne contacta?i la adresa de e-mail : elena.ungureanu@asociatiavista.ro sau la num?rul de telefon: 0748.35.02.85.
Iar acum treci la treab? ?i demonstreaz? c? esti în stare s? iube?ti române?te!
Î?i dorim mult succes!

Premiu pentru prieteni

Mul?umesc prietenului meu Drago? Preutescu pentru acordarea acestui premiu. Este o onoare pentru mine s? fiu unul dintre cei cinci prieteni care au fost nominaliza?i la “Premiu pentru prieteni”. Voi respecta tradi?ia si la rândul meu voi desemna alte cinci pesoane c?rora le voi dedica din tot sufletul acest premiu, sperând ca la rândul lor ei s? continuie aceast? tradi?ie.
1.Fiecare Scriitor Superior(SS)trebuie s? deamai departe premiul la cinci prieteni speciali;
2.Fiecare Scriitor Special s?-?i creeze o leg?tur?pe net la blogul(?i autorul-blogger prieten) de lacare a primit premiul;
3.Fiecare Scriitor Special trebuie s? posteze aceste reguli pe blogul lui.
Prietenii câ?tig?tori sunt:
1. D?nil? Mihaela Iuliana ;
2. Cojocaru Stef?nu? ;
3. Tr?istar Alexandra ;
4. ?ambri? Daniela ;
5. and all of there friend 🙂

Descoper? for?a din tine


Fiecare avem visurile noastre… Tuturor ne place s? credem în adâncul sufletului c? suntem d?rui?i cu un har special, c? prezen?a noastr? conteaz?, c? putem avea o influen?? benefic? într-un fel asupra celorlal?i ?i c? suntem în stare s? cl?dim o lume mai bun?. La un moment dat în via?? cu to?ii am avut o viziune asupra calit??ii existen?ei noastre, despre cum am dori ?i am merita s? tr?im.

?i totu?i pentru mul?i dintre noi aceste visuri s-au pierdut, înce?o?ate în frustr?rile ?i rutina vie?ii de zi cu zi, astfel încât nici m?car nu mai facem efortul s? le realiz?m. Pentru mult prea mul?i acest vis s-a destr?mat – ?i odat? cu el ?i dorin?a de a ne modela destinul.

Mul?i au pierdut acel sentiment al siguran?ei de sine din care se plamadeste “aluatul” de înving?tor. C?utarea mea de o via?? a fost tocmai s? readuc în prim plan acest vis ?i s?-l transform în realitate determinând pe fiecare în parte s?-?i reg?seasc? ?i s?-?i foloseasc? puterea nelimitat? ce se afl? în stare latent? în fiecare dintre noi.

Date autor:

Anthony Robins este o autoritate mondial? în psihologia succesului ?i a schimb?rii. În 1997, Camera de Comer? a Statelor Unite l-a inclus pe lista primilor zece Outstanding People of the World (Mari oameni ai lumii), c? unul dintre cei care au influen?at în cea mai mare m?sur? genera?ia sa.

La taifas despre realit??ile lui decembrie `89

Ast?zi 20 ianuarie 2010 la Cafeneaua Cafepedia (Moldova Mall – parter) a avut loc o dezbatere pe tema “Realit??ile lui decembrie `89” care i-a avut ca invita?i pe Alexandru Muraru, preparator universitar al Universit??ii “Alexandru Ioan Cuza”, Mihai Dinu Gheorghiu profesor ?i director universitar din cadrul aceleia?i universit??i cât ?i o jurnalist? local?.
Dup? un scurt discurs al invita?ilor dezbaterea a început, cu tot felul de întreb?ri venite din partea tinerilor ce p?reau s? îi asculte cu interes pe a?a zi?ii cunosc?tori a-i istoriei ce au încercat s? r?spund? diferitelor întreb?ri comentând ?i sus?inand în acela?i timp cu argumente cât de cât solide dar ineficiente opinia proprie în fa?a unui public curios ce avea o cu totul alt? variant? în ceea ce prive?te evenimentele din decembrie ‘89.

Câteva dintre întreb?rile ce au fost adresate invita?ilor ?i care au provocat o adev?rata dezbatere au sunat in felul urmator : “De ce nu s-a produs mai repede o revolu?ie în România?”; “ De ce au fost asasina?i so?ii Ceau?escu?”; “ Cum a fost primit? revolu?ia roman? în presa interna?ional??” Diferen?ele televiziunii de atunci în raport cu cele din prezent cât ?i o întrebare ce a stârrnit multe controverse: “Dac? Ceau?escu a fugit de ce ?i cine a ordonat s? se mai trag? în mul?ime?” .
Întreb?ri ce apar probabil în orice dezbatere pe un astfel de subiect, întreb?ri fregvente, multe dintre ele fiind f?r? un r?spuns clar ?i concis, îns? adev?rul se afl? undeva la mijloc subiectul fiind unul foarte controversat de 20 de ani încoace.
Misterele lui decembrie ‘89 vor r?mâne în continuare la fel de interesant dezb?tute atât în presa scris? ?i televiziuni, cât ?i în tot felul de taifasuri locale, r?spunsurile fiind împ?r?ite, uneori chiar influen?ate, refuzând parc? s? înfrunte o realitate democratic? atât de corupt? rezultat? dintr-o revolu?ie ce nu a adus decât un singur lucru bun acestei ??ri, ?i anume a te putea exprima liber, f?r? cenzur?.

Cu siguran?? se va mai vorbi foarte mult timp pe acest subiect, îns? realit??ile lui decembrie 1989 vor fi ?tiute de foarte pu?ine persoane care într-adev?r cunosc cu adev?rat ce s-a întâmplat în acele zile ce au marcat istoria si viitorul unei na?iuni umbrite de regimul totalitar numit COMUNISM.