Gânduri despre (revolu?ia) online

Valurile uria?e cu update-uri tehnologice tot mai dese, par s? ne ia min?ile de tot. La început construim în joac?, un brand propriu pe site-urile de socializare, urmând ca mai apoi s? îi acord?m o mic? parte din timpul nostru liber, ajungând de cele mai multe ori, la a între?ine cu con?inut acel profil virtual care devine uneori mai important decât noi, indivizii [persoan? din umbra profilului (administratorul)].
Adu-?i aminte care au fost cele mai memorabile momente din via?? ta, adu-?i aminte unde ai cunoscut cele mai multe persoane ?i unde ai înv??at de cele mai multe ori s? socializezi… Adesea pe internet îns? aceasta difer? totu?i de la caz la caz…
Timpul trece repede iar noi, cu to?ii petrecem din ce în ce mai mult timp pe internet. Nu vreau s? ?tiu cum va arata social media în 2050 îns? cert este c? a?a arat? acum :

 

foto source

Conteaz? ce faci sau cum faci?

^Dup? o absen?? de aproape dou? s?pt?mâni revin ?i eu cu ceva nou pe blog în speran?a c? nu voi mai absenta prea curând (f?r? motiv).

Adesea m-am întrebat dac? e mai important? activitatea pe care o s?vâr?im sau modul în care reu?im s? o ducem la bun sfâr?it, deoarece am constatat cu o oarecare invidie c? “valoare ad?ugat?” (sau mai degrab? inventat?) a unora îi propulseaz? repede dar sigur în marile topuri, râvnite probabil de toat? lumea (cu sau f?r? motiv).

În general sunt un adept al ini?iativelor, al curajului de a face ceva (bun cu via?a ta), al tentativelor ce î?i pot da curaj, te pot înv??a ?i oferi anumite experien?e. Sunt eclipsat îns? de modul în care unii trateaz? problemele, ?i care transform? ni?te activit??i nobile în propria lor distrac?ie (fie cu inten?ie, fie din neb?gare de seam? ori indiferent?).

S? fie oare activitatea propriuzisa cea care te poate în?l?a pe culmile gloriei, sau poate doar modul de abordare a problemelor. Mi-ar pl?cea s? cred c? r?spunsul corect este “pu?in din amândou? ” Uneori este mai bine s? fii optimist ?i s? te în?eli decât s? fii pesimist ?i s? ai dreptate. Din p?cate via?a pare s?-mi demonstreze pu?in contrariul acestei perspective, pe care sincer eu o vedeam ca fiind una corect?… Modul în care s?vâr?im diverse activit??i (de cele mai multe ori, oferind exemple negative) pare s? aibe cel mai mare efect asupra publicului receptor. Faptul c? ?ara ne vrea pro?ti o ?tim de mult, sau cel pu?in ar trebui s? o ?tim… iar a te face de râs, a oferi faza zilei, sunt acum câteva dintre cele mai bune trucuri pentru a î?i cre?te imaginea.

Este un drum lung de la savoir (a ?ti) la faire (a face) dar cu toate acestea încerc?m s? negam acest lucru. D?m calitatea la o parte din dorin?a de a ajunge repede cineva cunoscut (sau popular cum aud c? este acum la mod? printre tineri)

 

F?când o paralel? cu cele scrise mai sus, în cele mai multe cazuri apreciez persoanele care indiferent de activit??ile pe care le întreprind se descurc? ?i reu?esc s? scoat? profit. Apreciez acele persoane care ?tiu (de cele mai multe ori) s?-?i foloseasc? persuasiunea pentru a oferi lucruri mai bune, sau cei care ofer? noi modele ?i valori demne de urmat în via??.

Indiferent de parcursul ?i traiectoriile pe care via?a ?i le ofer?, unul dintre cele mai importante lucruri (pentru mine) este s? nu ui?i de unde ai plecat, lucru pe care foarte mul?i dintre oameni îl omit când reu?esc s? ajung? sus…

Know How & “The 3F”

Adesea vorbesc cu prietenii mei, (tineri, adolescen?i, persoane ce sunt în c?utare de experien?e de via??, ce î?i doresc s? realizeze cât mai multe, ?i totu?i bat pasul pe loc din diverse motive) despre know how. Se întâmpl? ca lipsa de curaj, ori fie din cauza c?, via?? nu le-a pus la dispozi?ie alternativele cele mai bune, ori ei în?i?i nu au ?tiut s? profite de fiecare ocazie pe care au întâlnit-o s? provoace discu?ii despre viitor, pricepere, ?anse ?i multe altele.
Personal cred c? schimb?rile sunt benefice. Multe din lucrurile ce mi s-au întâmplat în ultimii 3 ani, au fost fie din întâmplare, fie din dorin?a mea de a schimba ceva la mine. Cu siguran?? cele mai multe din realiz?rile mele le datorez celor “The 3F” (Family, Friends, and Other fouls) – expresie englezeasc?, echivalarea în limba roman? cu “3P” (P?rin?ii, Prietenii ?i al?i pro?ti). 
Tot timpul am încercat s? nu dezam?gesc oamenii ce au crezut în mine. Am încercat s? aduc o valoare ad?ugat?, atunci când a fost cazul, acelor lucruri ce am considerat c? au într-adev?r nevoie de mine. Consider c? am ni?te p?rin?i minuna?i ce m-au sus?inut tot timpul în activit??ile mele (criticându-m? atunci când a fost cazul, ?i apreciindu-m? atunci când a trebuit) ni?te prieteni adev?ra?i ce mi-au deschis ochii atunci când am gre?it ?i mi-au ar?tat unde nu este bine, dar ?i pro?ti care au riscat totul pe mine (în speran?a c? vor câ?tiga – nu am reu?it tot timpul s? ies înving?tor în proiectele mele).
Personal salut cu interes ini?iativele tinerilor de a realiza ceva, ?i de a se face remarca?i în societate cu diverse chestii benefice, ce pot ajuta, inspira, sau motiva al?i tineri s? fac? ceva bun cu via?a lor. Know-how-ul se ob?ine prin curajul de a risca spre experien?e noi. De?i pare greu s? facem schimb?ri, adesea e cel mai bine… cel mai recomandat. Eu înc? mai simt acele emo?ii din primele mele start-up-uri ?i nu regret nici una din ac?iunile pe care le-am s?vâr?it. Experien?a câ?tigat?, prietenii pe care îi am acum lâng? mine cât ?i amintirile pl?cute (sau mai pu?in pl?cute) nu le-a? schimba pentru nimic.
Nu vreau s? dau nici un nume. Fie din cauza c? poate din gre?eal? a? omite pe cineva ori pentru c? poate sentimentul nu e reciproc.  Cu siguran?? se ?tiu cei despre care fac referire în acest articol de blog.

^Chiar dac? în multe din proiectele ce m-au ridicat nu mai activez fie din cauza unor neîn?elegeri, imposibilitatea de a mai continua, ori exit-uri, acestea r?mân pentru mine un punct de reper ?i o reflec?ie a tag-ului “a?a da”

Ce am înv??at eu e c?… “Fac întotdeauna lucruri pe care nu le pot face; a?a ajung s? le pot face” [Pablo Picasso] 🙂

Clay Shirky: How social media can make history

About this talk:
While news from Iran streams to the world, Clay Shirky shows how Facebook, Twitter and TXTs help citizens in repressive regimes to report on real news, bypassing censors (however briefly). The end of top-down control of news is changing the nature of politics.

source : ted.com