Traian Basescu ?i Mihai Ghimpu la Ia?i

Ieri 28 aprilie 2010 în Aula Mihai Eminescu din cadrul Universit??ii Alexandru Ioan Cuza Ia?i pre?edintele României Traian B?sescu ?i pre?edintele Republicii Moldova Mihai Gimpu s-au întâlnit cu tinerii basarabeni pentru a discuta pe diferite probleme privind educa?ia ?i modul în care ace?tia sunt percepu?i de ceilal?i tineri români.

Cele mai interesante remarci ale conferin?ei au fost f?cute de domnul Mihai Gimpu citându-l pe fostul pre?edinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin spunând c? “Romania este ultimul imperiul al Europei” Gimpu transmi?ând c? nu este deloc a?a asigurându-i pe to?i c? rela?iile dintre Republica Moldova ?i România se vor înt?ri ?i mai mult.

Interven?ia primarului ie?ean Gheorghe Nichita a f?cut deliciul publicului, acesta intervenind în timpul dezbaterii contrazicându-l pe Traian B?sescu pe o tem? absolute banal? (lipsa de spa?iu pentru un consulat al Republicii Moldova la Ia?i, pre?edintele României spunându-i în cele din urm? s? intervin? doar atunci când va solu?iona aceast? problem?, replic? ce “i-a închis gura” primarului), observându-se înc? odat? conflictul dintre cele dou? partide politice (PD-L ?i PSD)

Traian B?sescu a dorit s? precizeze o remarc? a lui Silvio Berlusconi dintr-o discu?ie mai veche pe tema românilor din Italia… “În 101-102, 105-106 IH v-am invadat cu un Traian iar acum ne invada?i voi tot sub un Traian” replic? ce a stârnit râsete în aproape toat? sal? .

La întreb?rile celor prezen?i , ambii pre?edin?i au r?spuns manifestând interes, cu toate acestea nu to?i au fost ?i mul?umi?i de cele auzite. Din p?cate dezbaterea nu a durat foarte mult, mul?i dintre participan?i vrând s? mai pun? întreb?ri celor doi ?efi de stat.

Pe întreaga durat? a conferin?ei nu au ap?rut probleme de nici un fel, serviciul de protec?ie ?i paz? fiind preg?tit pentru a interveni în orice moment, asigurând siguran?a celor doi pre?edin?i.

S?pt?mâna Na?ional? a Voluntariatului

Ast?zi, la conferin?a de pres? organizat? de Funda?ia Serviciilor Sociale Bethany cu sprijinul Prim?riei Municipiului Ia?i a fost deschis? oficial s?pt?mâna na?ional? a voluntariatului (SNV), ce se va desf??ura în perioad? 19-25 aprilie.
Anul acesta evenimentul este organizat în parteneriat cu 43 de organiza?ii neguvernamentale, institu?ii, sponsori ?i parteneri media din Ia?i. Printre partenerii principali ai acestui eveniment se num?ra ?i Asocia?ia VISTA, asocia?ie ce va avea ?i un proiect intitulat “?tii ce este voluntariatul?” în perioad? 23-25 aprilie între orele 10.00-16.00. Acest proiect are ca scop provocarea tinerilor de a scrie pe panourile ce vor fi amplasate pe strada L?pu?neanu ce cred ei despre voluntariat.
Printre alte activit??i importante ale acestei s?pt?mâni se anun?? Mar?ul Voluntarilor de duminic? 18 aprilie, Expovoluntarul pe 25 aprilie, când toate asocia?iile neguvernamentale î?i vor expune ofertele de voluntariat cât ?i activitatea care a deschis S?pt?mâna Na?ional? a Voluntariatului, creerea unui Smiley uman din voluntari.

Suflet pentru Cultur?

Începând de ieri vom desf??ura odat? la dou? s?pt?mâni o activitate ce are ca scop promovarea culturii ie?ene.

Departamentul de cultur? ?i tradi?ie româneasc? din cadrul Asocia?iei VISTA (Viziune prin Ini?iativ? ?i Solidaritate a Tinerilor cu Aptitudini) va organiza odat? la dou? s?pt?mâni o vizit? la unul dintre muzeele ie?ene ce fac parte din Patrimoniul Cultural na?ional.

Dorim ca prin acest? activitate s? cunoa?tem valorile ?i mo?tenirea l?sat? de marii oameni ai culturii ie?ene ?i nu numai.Vrem s? promov?m istoria literar?, locurile unde au tr?it ?i au creat poe?i, prozatori, esei?ti, s? le cunoa?tem biografiile, s? le citim operele ?i s? le în?elegem.

S?pt?mâna aceasta am vizitat Bojdeuca lui Ion Creang?.Al?turi de aceste rânduri scrise ve?i putea viziona ?i un filmule? cu fotografii.

Oricine dore?te s? mearg? al?turi de membrii Asocia?iei VISTA la muzeele ie?ene este bine venit.

Peste dou? s?pt?mâni vom vizita Muzeul Literaturii Române Ia?i.

Persoan? de contact:

Stef?nu? Cojocaru – Director Departamentul de cultur? ?i tradi?ie romneasc?

E-mail: stefanut.cojocaru@asociatiavista.ro

Tel.: 0746.693.149

“Mergipejos”


Suntem obi?nui?i s? mergem în autobuze aglomerate, neaerisite, cu oameni cert?re?i , autobuze care merg foarte greu ?i induc o stare de oboseal? în drumul nostru.Biletele se scumpesc ?i multe alte inconvenien?e.

De aceea Asocia?ia VISTA vrea s? provoace pe toat? lumea s? merg? pe jos.

Cum?

Dac? vrei s? mergi pe jos ?i nu ?tii în cât timp po?i ajunge la o anumit? destina?ie, atunci noi te ajut?m în acest sens.

Cu ajutorul site-ului www.mergipejos.asociatiavista.ro po?i g?si aceste informa?ii.Tu doar trebuie s? mergi pe jos.

De ce?

Mersul pe jos este o activitate fizic? natural? accesibil? tuturor. Este singura activitate care p?streaz? s?n?tatea fizic? ?i mental? într-o form? bun?, la orice vârst?. U?or de practicat, necostisitoare ?i f?r? riscuri, mersul pe jos poate fi foarte bine integrat activit??ilor cotidiene.

Trebuie remarcat c? mersul pe jos pune în ac?iune un mare num?r de mu?chi, permite organismului s? se oxigeneze ?i s? se destind?, eliberând stresul. În timpul mersului pe jos pute?i medita, pute?i gândi, pute?i g?si solu?ii noi la problemele nerezolvate etc. Mersul pe jos înso?it de o alt? persoan? este un excelent mijloc de comunicare.

Încerc?m prin acest proiect s? îi facem pe tineri s? mearg? cât mai mult pe jos, s? evite autobuzele super aglomerate ?i s? nu cheltuie bani din micul lor buget, economisindu-i pentru alte nevoi personale ?i nu numai.

Ce po?i face tu ca s? dezvolt?m proiectul?

Trimite-ne orice informa?ie la adresa office@asociatiavista.ro cu anumite trasee pe care le-ai parcurs personal pe jos ?i timpul necesar acestora, iar noi le vom posta pe site.

Bucur?-te de proiectul „Mergipejos” ?i fii mai s?n?tos!