Opinii reale

Interviu cu Drago? Preutescu

1.       Când spui cuvântul sport, la ce te gînde?ti?

Bineîn?eles la competi?ie, la întrecere. Teoretic prin defini?ie sportul, în compara?ie cu educa?ia fizic? asta înseamn?: a concura pentru victorie, pentru câ?tig.

2.       Ini?iativele sportive din România sunt stopate din indiferen?a statului?

În mare parte da, asta pentru c? mai toate institu?iile unde sunt activit??i sportive, de antrenament, apar?in diferitelor structuri de conducere locale sau guvernamentale. Indiferen?a apare din lips? de educa?ie, de spirit estetic ?i mai ales nep?sare. Al?turi de toate astea li se mai adun? ?i indiferen?a antrenorilor, care din ce în ce mai mult se dedic? diferitelor activit??i politice, economice etc., iar asta afecteaz? con?tii?a unui antrenor, preparator, de a se concentra pe performan?? ?i progres f?cut din pasiune ?i de lupt? pentru victorie.

3.       Ca absolvent al Facult??ii de Educa?ie Fizic? ?i Sport, po?i face carier? în România?

Categoric nu. Odat? ce sportul ca activitate este la pîmânt, în special în Ia?i, nu ai cum s? faci carier?, cu toate c? îmi doresc foarte mult. Multe cluburi au nevoie de oameni cu viziune, care în?eleg arta jocului ?i a competi?iei, care ?tiu ce este sportul în tot ansamblul s?u. Mai nou, sportul are nevoie de oameni care pot construi branduri, le pot promova, analiza, direc?iona. Degeaba, din cadrul Facult??ii de Educa?iei Fizic? ?i Sport sunt zeci de absolven?i, mai ales ?i cu un Master, cum a fost al meu, cel pe “Management ?i Marketing în sport”, când, odat? absolvit te ui?i la diplome ?i declari r?spicat “am ajuns ?omer cu acte în regul?!”. Apoi mai este ?i posibilitatea s? profes?m în înv???mânt, dar m? întreb oare, mai avem a?a ceva? Orele de sport sunt foarte pu?ine, profesorii, directorii nu mai dau o a?a mare importan?? acestui domeniu, ceea ce face ca din nou s? fim marginaliza?i ?i f?r? o viitoare carier?.

Carier? mai poate fi ?i la cluburile private, s?li de gimnastic?, îns? nu ?tiu ce fel de carier? e acolo. Cum po?i s? dezvol?i un sistem, cum po?i s?-l multiplici. Toate sunt din mediul privat, merg pe politici independente, dar se observ? c? acolo unde se cere performan??, exist? ?i câ?tiguri economice ?i sociale, de refacere a s?n?t??ii prin mi?care.

4.       Ai câ?tigat premiul pentru cel mai bun arbitru din Ia?i, ce influien?? are acest lucru asupra ta?

Nu consider c? are o prea mare influien??. Eu mi-am f?cut datoria, am avut meciuri foarte disputate în anul 2010 pe care le-am condus la centru, iar cu o preg?tire constant? ?i decizii foarte bune, s-a ajuns ?i la acest premiu. Eu merg pe ideea c? mai întîi totul trebuie f?cut din pl?cere, ?i apoi gâdindu-te la partea financiar?, reputa?ie etc. În consecin?? îmi doresc s? am acela?i parcurs ?i s? evoluez natural în cariera de arbitru dac? va fi posibil în viitor.Acest premiu, îmi poate da o not? de încredere, dar nu se ?tie niciodat? cum evolueaz? un campionat de fotba, iar de acest aspect ?ine foarte mult ?i evolu?ia arbitrilor în general, nu numai a mea.

5.       De ce sponsorii ?i eventualii investitori se feresc s? investeasc? în sport?

Din contr?, chiar foarte mul?i au în?eles c? trebuie s? finan?eze sportul, s? investeasc?, pentru c? în lumea sportului de ast?zi se gâ?tig? enorm de mul?i bani. Dac? suntem aten?i, vedem transferuri de milioane de euro, drepturi de difuzare a meciurilor, firme care produc echipamente, firme care î?i promoveaz? produsele cu ajutorul unor sportivi mai mult sau mai pu?in consacra?i pe terenul de sport, a?a c? e normal ca investitorii, sponsorii s? se afilieze acestei lumi a sportului.

6.       E de vin? corup?ia, sau lipsa de valori?

Corup?ia este evident? la noi în ?ar?, nu mai are rost s? ne amintim de ea. Valori avem, sunt ascunse pentru c? cei care muncesc, au performan?e, bineîn?eles vin la pachet ?i cu principii de via??, experien?e, care îi ajut? s? g?seasc? ce e bun într-o societate, pentru c? sportul asta face, dezvolt? calit??i ?i aptitudini, iar cei care le posed? cu adev?rat se feresc din calea “relelor”. Avem valori care ne pot reprezenta ?i bucura ca modele de urmat.

7.       Ca arbitru în fotbalul românesc, ?i s-a întâmplat s? favorizezi o anumit? echip?, pentru anumite beneficii?

Lumea fotbalului în România este e?uat?. Normal c? au fost încerc?ri din partea anumitor oameni, echipe, care doreau avantaje, îns? nu mi-am permis s? fac acest lucru. ?ine de moralitate ?i de respectul fa?? de competi?ie, de sport, de acei juc?tori care lupt? pe teren pentru a ob?ine victoria. E un lucru simplu, dar eu sunt arbitru la un nivel mediu, iar interesele nu se pot compara cu cele din Liga I spre exemplu, unde se învârt bani, orgolii proste?ti ?i multe altele. Cu siguran??, dac? voi continua cu aceast? carier? în arbitraj, voi mai întâlni oameni care s? cear? avantaje, iar eu o s? le spun mereu “cel mai bun s? câ?tige pe teren”.

8.       Ai face acest lucru?

Nu se reg?sesc în principiile personale de via?? aceste “jocuri”. Eu le g?sesc inutile ?i proste?ti. Acest subiect consider c? trebuie discutat separat, deoarece sunt multe aspecte ce trebuie analizate ?i constatate.

9.       Ce în?elegi prin fair-play?

Respectul fa?? de adversar. Competi?ia este un loc unde trebuie s? î?i dovede?ti munca ?i talentul, iar fair-play-ul este un mecanism care men?ine apropiate valori ca demnitate ?i lupta corect? pentru victorie, devotat? ?i muncit?. Nu ?tiu cât de mult mai în?elegem noi ast?zi prin fair-play-ul, odat? ce c?ut?m faim? ?i mari dorin?e de afirmare, dar v? spun un lucru, chiar ?i atunci când pierzi, dac? într-un meci demonstrezi c? ai luptat corect pentru victorie ?i te-ai d?ruit, vei fi mai mult respectat de adversarul înving?tor ?i de public. A?a c? merit? s? încerc?m ?i acest mecanism al fair-play-ului.

10.    În ce sport ai investi în acest moment? (timp, bani, etc.)

Dificil? întrebare. Eu a? merge pe handbal ?i volei în primul rând. Sunt dou? sporturi foarte spectaculoase, ?i asta  vedem zi de zi. Sunt sporturi care necesit? mult? preg?tire, vitez? de reac?ie ?i lucru în echip?. Chiar dac? activez în lumea fotbalului, un sport dep??it la noi ?i prea sufocat, consider c? handbalul ?i voleiul, care pân? la urm? sunt sporturi cu tradi?ie la noi, merit? s? devin? sporturi na?ionale, astfel în timp poate scoatem ?i fotbalul din “sarcofag”, tocmai printr-o neaten?ie acordat? acestuia. Apoi m-a? mai opri la echita?ie, tenis de câmp, tenis de mas?, sporturi de fine?e ?i cu destul de mult? priz? la public.

11.   Sunt respecta?i arbitrii în România?

Deloc. Vedem zi de zi cum sunt analizate fazele de joc, se dau mii  relu?ri, se fac  constat?ri, asta pentru c? prin lumea arbitrajului românesc s-au perindat ?i “b?ie?i buni”, care au adus o imagine grea arbitrajului. Apoi mai sunt conduc?torii, antrenorii, juc?torii, care prin neputin?? caut? scuze în fa?a publicului prin arbitri.

Trebuie s? men?ionez un aspect important, c? în ziua de ast?zi, un arbitru, nu mai este o simpl? persoan? care alearg? aleatoriu pe teren ?i mai fluier? din când în când o infrac?iune, el face parte direct? din joc ast?zi. Arbitrul trebuie s? fie un bun psiholog, s? în?eleag? ?i s? citeasc? juc?torii, s? ?tie s? coordoneze mental ?i în perspectiv? un meci, asta pentru c? aten?ia publicului, a oamenilor din sport este împ?r?it? mai mult sau mai pu?in egal ast?zi, între juc?tori, arbitri ?i antrenori, cu un accent masiv pe arbitri în România în mod special.

Arbitrii vor fi respecta?i în România, atunci când un pre?edinte al CCA-ului nu î?i va premia propriul fiu (în primul rând din respect pentru toat? activitatea colegilor s?i), atunci când nu se vor mai promova fii, fiice, rude ale fo?tilor arbitri sau conduc?tori, membri în structurile de conducere ale comisiilor de arbitri jude?ene. Atunci vor începe s? fie respecta?i.

12.   Ce sfat ai da celor care doresc în acest moment s? se apuce de practicarea unui sport?

S? încerce mai multe sporturi, s? vad? cu adev?rat unde se reg?sesc ?i c? doresc s? cotinuue în acea ramur? sportiv?. S? se gândeasc? dac? vor performan?? sau o simpl? dezvoltare fizic? ?i psihic? în cadrul unei echipe, pentru c? e vorba de timp alocat, munc? ?i r?bdare. Dar a? da un sfat pentru toat? lumea, s? practice cel pu?in un sport!

13.   În România anului 2011 ai nevoie de bani sau de talent ?i preg?tire pentru a ob?ine performan?a?

Categoric de bani. Tocmai de asta prin sport se perind? tot felul de “fenomene”. Eu am încredere c? societatea, institu?iile se vor îndrepta ?i vor promova valorile ?i talentul. La urma urmei chiar ele vor avea mai mult de câ?tigat.

14.   Va fi vreodat? România o ?ar? cu preten?ii în sport la nivel mondial?

Greu de spus. Poate în 20-30 de ani, dar s? începem de acum.

15.   Ce lipse?te sportului românesc în acest moment?

Baza material?: s?li, terenuri, antrenori pasiona?i bine preg?ti?i ?i pl?ti?i, echipamente etc.. Restul vine din iner?ie, ?i astfel România poate intra pe drumul de a fi important? la nivel mondial. Noi am avut astfel de momente în istorie când ne b?team cu mari continente ca URSS sau SUA, dar atunci era altceva, totul era militarizat ?i cu tent? politic?. ?i ast?zi în mare parte e la fel, dar oamenii sunt liberi s? aleag?.

16.   Vei continua s? fii arbitru? De ce da? De ce nu?

Dac? sistemul va permite ca arbitrii de valoare s? fie promova?i ?i sus?inu?i, cu siguran?? voi continua, altfel trebuie s? m? reorientez. Via?a e în continu? mi?care, dar ar fi p?cat dup? atâta munc? s? renun?. Nu se ?tie niciodat?.

17.   Cum vezi sportul românesc peste 10 ani?

Mai curat ?i mai inovativ.

2 thoughts on “Opinii reale”

  1. In Romania sportul nu prea poti sa il faci ca pe o meserie ci doar de placerea de a il face. (din pacate) Nu stiu daca asta duce vreodata la performanta dar asta e realitatea. Sper intr-o zi cineva acolo intre guvernanti o sa realizeze cat de mult au de castigat atunci cand devenim recunoscuti si apreciati din sport si nu numai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *