Concluzii ale unei realit??i ciudate

În ultima perioad? constat în rândul genera?iei tinere o nesiguran??, o naivitate ?i un concept despre via?? complet schimbat fa?? de tinerii de odinioar?. În primul rând faptul c? ace?tia nu mai sunt siguri pe ei, pur ?i simplu uit? s? gândeasc? sau consider? c? mediul în care se afl? nu este propice gândirii. Alteori luând totul ca pe o joac? adolescen?i ajung prin diverse concepte s? î?i distrug? propria via??, adrenalina ?i dorin?a de afirmare ruinându-le de cele mai multe ori mare parte din vise.
Cu siguran?? nimeni nu e perfect, cu siguran?? mediul în care tr?im influen?eaz? cu mult mai mult tinerii, ?i nu doar pe ace?tia, dar nu trebuie s? uit?m faptul c? în spatele oric?rui site de socializare (fie el twitter, facebook, my space etc) sau orice alt? inven?ie st? la baz? un adult sau mai mul?i, ce urm?resc manipularea a cât mai multor min?i tinere, rezultatul acestei mi?c?ri inteligente fiind de un profit colosal.
Naivitatea poate d?una de multe ori, de?i unele chestii ce par imposibil de crezut pentru foarte mul?i dintre noi sunt ceva ce cum spun mul?i dintre adolescen?i “am g?sit exact ceea ce îmi doream”, p?cat îns? c? nu e ?i ceva constructiv;
Singura solu?ie ce poate combate acest fenomen ce a luat amploare în întreaga lume este încercarea de a trezi tinerii la realitate, fie cu vorba, fie angrenându-i în lucruri practice pentru a le dezolta mult mai u?or gândirea ?i spiritual de observa?ie.
Cu siguran?? adolescentul este singura persoan? în m?sur? de a decide calea cea bun? ?i mentalitatea pe care trebuie s? o adapteze fiec?rei situa?ii în parte.

To be continuedLeave a Reply

Your email address will not be published.