Toamna se numara bobocii ~ Revista Society

La sfâr?itul lunii august, al?turi de al?i 4 prieteni am reu?it s? transform în realitate un vis mai vechi… Am reu?it s? lansez Revista Society.
Începutul a fost cel mai greu, cel pu?in asta este p?rerea mea. Dezorientarea, stresul lipsa subiectelor au fost principalele probleme cu care ne-am confruntat dar în cele din urm? am reu?it s? o termin?m la timp, lansând-o pe data de 30 august.
Sunt mândru de ce am reu?it s? realizez al?turi de colegii ?i în acela?i timp prietenii mei în acest interval de timp, ?i sper s? reu?im s? o men?inem cât mai mult timp de acum înainte. Reac?iile nu au întârziat s? ap?ra, uimirea multora, t?cerea suspect? a multora, felicit?rile ?i încuraj?rile însemnând cel mai mult pentru mine.
Am ata?at în aceast? postare ?i widgetul care poate fi accesat pentru doritorii ce vor s? citeasc? primul num?r al Revistei Society :

Este un num?r ce face tranzi?ia de la var? la toamn?, ce face tranzi?ia de la c?ldur? spre o vreme ploioas? ?i agitat?, lun? în care va începe ?coala, în care ne vom ruga s? cad? guvernul ?i alte lucruri ce ne fr?mânt? mediul social. La sfâr?itul lunii septembrie ne propunem s? lans?m cel de-al doilea num?r.
Pân? atunci un început pl?cut de septembrie tuturor! Cu toate c? frigul ?i ploile cu care toamna ne-a întâmpinat taie cheful de distrac?ie ?i voie bun?.

Locul în care tr?im de fapt – Cartierul

Recent am citit un articol foarte interesant pe blogul unui om de afaceri, ce f?cea referire la problemele ora?ului ?i la locurile unde de fapt tr?im. Cartierul, la bloc, sunt zonele în care petrecem cea mai mare parte a timpului. Cu toate acestea conducerea ora?ului pare s? nu observe acest lucru, pare s? nu observe problemele oamenilor care tr?iesc acolo ?i alte detalii, care probabil înseamn? un efort prea mare ce ar trebui f?cut pentru cet??eni.
De?i postarea pe care am citit-o f?cea referire la ora?ul Bucure?ti, un ora? în care ambuteiajele, aglomera?iile din marile zone, ?i cl?dirile care se d?râm? sunt la ordinea zilei, m-am gândit c? ?i Ia?ul are cam acelea?i probleme, ?i c?, ?i aici oamenii se confrunt? cu aceea?i indiferen??, cartierele fiind destul de neglijate iar locuitorii ce tr?iesc în ele, par s? nu le mai pese de aceste detalii.
Nu ?tiu cum li se pare str?inilor ora?ul Ia?i, iar când spun str?ini nu m? refer la persoane ce nu apar?in acestei ??ri, ci doar celor din alte ora?e. Pentru mine ce locuiesc în Ia?i, centrul nu mi se pare nici pe de parte zona cea mai reprezentativ? pentru ora?, iar despre zonele în care sunt marile cartiere nici m?car nu-mi mai vine s? vorbesc. Men?ionez c? alte zone sunt mult mai bine îngrijite ?i între?inute decât zona central?. Dac? stau bine ?i m? gândesc în zona central? g?sesc aproximativ 3 ?antiere, ma?ini parcate chinuit pe fiecare col?isor ce odinioar? era un strop de verdea??, cl?diri termoizolate probabil în stilul rainbow warrior, ?i oameni enerva?i la tot pasul de toate aceste inconveniente chinuitoare pentru societate, ?i cu toate c? e zona central?, ?i aici sunt cartiere, ?i aici lumea încearc? s? tr?iasc?.
Centrul istoric probabil mai înseamn? aproximativ dou? str?zi, iar spa?iul verde pare s? devin? din ce în ce mai accesibil construc?iilor.
Probabil ne mir?m de ce oamenii sunt cum sunt ?i refuz? s? se mai implice pentru societate. Cartierele sunt uitate, cu toate c? fiecare dintre ele, chiar dac? unele înc? se men?in, au problemele ?i nevoile lor. Prioritatea de baz? în acest ora? r?mâne în continuare valorificarea fiec?rui col?i?or r?mas liber, ?i mai pu?in asigurarea unui trai cât mai bun pentru cet??eni. Cartierele au nevoie de o grij? special?, au nevoie de infrastructur? de transport în comun ?i de spa?ii verzi. Vrem nu vrem mai bine de jum?tate dintre cet??enii ora?ului tr?iesc în aceste zone.

Ideei, gânduri, pareri… spune-le cum vrei…

Se spune c? exist? orice, ?i dac? cau?i, g?se?ti cu siguran??. A?i putea spune c? afirma?ia este adev?rat?, poate chiar mult prea adev?rat?…
Acum ceva timp în câteva dintre post?rile mele de pe blogul anterior, cât ?i în conversa?ii ce vizau acest subiect, afirmam cu t?rie c? nu mai exist? tineri interesa?i s? se implice în activit??i cu scop inovativ, cultural, interactiv ?.a.m.d. Cei drept majoritatea interlocutorilor mei, cât ?i persoane ce mi-au comentat post?rile, m-au sus?inut ?i mi-au spus c? genera?iile de tineri ce vin spre impactul cu realitatea social? sunt un dezastru la propriu.
Am c?utat ?i am g?sit. Nu ?tiu dac? din întâmplare dar recent am reu?it s? cunosc tineri care mi-au demonstrat contrariul, ar?tându-mi prin ideei, cât ?i prin experien?a deja dobândit?, c? uneori m? în?el când judec a?a de aspru tân?r? genera?ie chiar dac? la urma urmei, ?i eu fac parte din aceasta.
Al?turi de câ?iva prieteni am hot?rât s? începem un proiect în scurt timp care se va baza pe ideea de “Project Angels”… Dorim ca prin aceast? idee s? c?ut?m un num?r cât mai mare de tineri pe care s? îi putem ajuta în sus?inerea proiectelor cu ideei ?i for?e prorprii pentru a transforma o simpl? initiativ? într-un proiect bun si poate mai târziu în ceva util tuturor… Dac? e?ti interesat s? participi la un astfel de proiect te rog cauta-m? la adres? de e-mail florin@adamache.info sau la num?rul de telefon men?ionat pe acest blog… Nu implic? decat munc? în echip?, dorin?a de a ajuta ?i sustine al?i tineri, ce doresc probabil s? se afirme…
Prin urmare trebuie s? recunosc… Am fost pu?in cam r?ut?cios când am spus c? genera?ia din ziua de ast?zi este la p?mânt. Poate c? societatea nu le ofer? ceva mai bun, ceva care s? îi mobilizeze…
Dar chiar ?i cu experien??, chiar ?i cu practica dobândit? în ani grei de studiu mul?i dintre tineri se ciocnesc de indiferen?a unei ??ri prea birocrate care nu ofer? ceea ce ar trebui viitorul ei…

O rezolvare a unei probleme pe termen scurt poate genera o problem? mult mai grav? pe termen lung, mai ales în ceea ce prive?te conducerea unei ??ri.

Sim? civic inexistent ?

De ceva vreme am tot vorbit pe blog despre România, despre ce ne ofer? ea ?i ce nu ne ofer?, dac? este bine s? r?mânem sau nu în aceast? ?ar?, ?i multe alte lucruri ce porneau de la subiectul acesta.
Mi-am adus aminte despre un proiect c?ruia nu a?i vrea s? îi fac public numele, îns? care ofer? tuturor o posibilitate de a fi utili m?car o zi din tot acest an.
Mi-am dat seama repede c? mediatizarea acestuia de?i consistent?, nu are mai deloc impact asupra publicului, mai ales în ora?ele din Moldova, în special un ora? cu preten?ii cum este Ia?ul. Sim?ul civic lipse?te cu des?vâr?ire din noi, iar atunci m-am gândit “de ce mai critic?m aceast? ?ar?, ?i ne plângem de tot ce este posibil, dac? noi nu suntem capabili s? ne unim for?ele pentru a face o zi, ceva util pentru aceasta”. În fine, am întrebat lumea sub diferite forme ce p?rere au despre acest aspect ?i evident mi-au r?spuns, poate la fel cum m-a? fi a?teptat : “de ce a?i mai face ceva, n-am chef, oricum plec din România, sau alte r?spunsuri asem?n?toare”
A?adar suntem buni la criticat, trebuie s? recunosc, îns? când vine vorba de proiecte sociale, impactul publicului este unu nefavorabil, aproape sau chiar egal cu 0.
Referitor la ultima postare de pe blogul meu, ce l-am l?sat s? se mai odihneasc? pentru o perioad?, comentariile f?cute m-au f?cut s? m? gândesc la faptul, c? oamenii valoro?i sunt printre noi, îns? noi suntem orbi?i de negativisme, pentru a-i mai vedea”
?i cum spunea un bun prieten de-al meu, “Vedem o valoare în cineva, abia dup? ce acesta nu mai este printre noi” …