Avem preten?ii f?r? s? ?tim ce vrem de la via??

Tr?im într-o societate modern?, înconjurat? de tot felul de oameni, tot felul de temperamente, zilnic fiind angrena?i în tot felul de activit??i unele chiar f?r? voia noastr?. Din fiecare experien?? tr?it?, tragem tot felul de concluzii… Altele bune, altele gre?ite, f?r? ca m?car s? ne d?m seama de cele spuse.

Avem preten?ii? Da cu to?ii avem preten?ii. Evident sunt diferite, dar ele exist? în fiecare dintre noi. Uneori cerem lucruri inutile, ne impunem tot felul de concepte care în cele din urm? ne trag în jos.

Ajungem s? nu ?tim ce vrem de la via??. Se întâmpl? oricui, în fiecare zi. Suntem pu?i s? lu?m decizii, s? gândim, s? supravie?uim în propria lume ataca?i de propriile dorin?e ?i gânduri.

Avem preten?ia de a o duce cât mai bine, de a fi totul cât mai u?or ?i comod ?i s? ne solicite cât mai pu?in, îns? merit?m ceea ce noi cerem?

Tot mai des aud vorbindu-se despre greve, proteste ?i lipsa banilor. Lumea devine din ce în ce mai revoltat? din cauza problemelor sociale. Fiecare vorbe?te dar nimeni nu ascult?. Fiecare criz? cere m?suri rapide, de cele mai multe ori acestea sunt ?i inutile…

P?rerea mea este c? ar trebui s? ?tim exact ceea ce vrem de la via??, ?i mai apoi s? începem s? avem preten?ii.


Tu ?tii ce vrei de la via???

Concluzii ale unei realit??i ciudate

În ultima perioad? constat în rândul genera?iei tinere o nesiguran??, o naivitate ?i un concept despre via?? complet schimbat fa?? de tinerii de odinioar?. În primul rând faptul c? ace?tia nu mai sunt siguri pe ei, pur ?i simplu uit? s? gândeasc? sau consider? c? mediul în care se afl? nu este propice gândirii. Alteori luând totul ca pe o joac? adolescen?i ajung prin diverse concepte s? î?i distrug? propria via??, adrenalina ?i dorin?a de afirmare ruinându-le de cele mai multe ori mare parte din vise.
Cu siguran?? nimeni nu e perfect, cu siguran?? mediul în care tr?im influen?eaz? cu mult mai mult tinerii, ?i nu doar pe ace?tia, dar nu trebuie s? uit?m faptul c? în spatele oric?rui site de socializare (fie el twitter, facebook, my space etc) sau orice alt? inven?ie st? la baz? un adult sau mai mul?i, ce urm?resc manipularea a cât mai multor min?i tinere, rezultatul acestei mi?c?ri inteligente fiind de un profit colosal.
Naivitatea poate d?una de multe ori, de?i unele chestii ce par imposibil de crezut pentru foarte mul?i dintre noi sunt ceva ce cum spun mul?i dintre adolescen?i “am g?sit exact ceea ce îmi doream”, p?cat îns? c? nu e ?i ceva constructiv;
Singura solu?ie ce poate combate acest fenomen ce a luat amploare în întreaga lume este încercarea de a trezi tinerii la realitate, fie cu vorba, fie angrenându-i în lucruri practice pentru a le dezolta mult mai u?or gândirea ?i spiritual de observa?ie.
Cu siguran?? adolescentul este singura persoan? în m?sur? de a decide calea cea bun? ?i mentalitatea pe care trebuie s? o adapteze fiec?rei situa?ii în parte.

To be continued“Panoul iubirii” de Dragobete

“Panoul iubirii”

Românii sunt recunoscu?i ca fiind foarte iub?re?i. Iubesc intens ?i nu rateaz? nici un moment ca s? î?i arate sentimentele fa?? de persoana iubit?.

De acest lucru ne-am convins miercuri, 24 februarie, când am s?rb?torit ziua de Dragobete, s?rb?toarea iubirii la români. Asocia?ia VISTA (Viziune prin Ini?iativ? ?i Solidaritate a Tinerilor cu Aptitudini) a organizat o activitate cu ocazia acestei zile, amplasând un panou, numit “Panoul iubirii”, în fa?a Galeriilor Anticariat “Dumitru I. Grum?zescu” (Str.L?pu?neanu), pe care to?i trec?torii ?i-au putut exprima, în scris, sentimentele de dragoste fa?? de o persoan? drag? lor.

Aceast? idee a fost unic? în ora?, nici o alt? organiza?ie sau institu?ie nu a mai s?rb?torit în acest fel Dragobetele. Panoul s-a bucurat de un real succes în rândul trec?torilor, ace?tia apreciind faptul c? se mai gânde?te cineva s? promoveze ?i s?rb?torile tradi?ionale române?ti.

Este foarte adev?rat faptul c? dragostea nu ?ine cont de vârst?, limb? sau alte lucruri. În rândul persoanelor ce ?i-au expus sentimentele pe “Panoul iubirii” s-au aflat atât tineri, persoane adulte, cât ?i persoane de vârsta a treia.

De?i s-au scris declara?ii în diferite limbi, cum ar fi: român?, englez?, spaniol?, francez?, italian?, japonez?, limbajul iubirii este unul comun pe întreg mapamondul.

?inem s? îi mul?umim în mod special domnului Dumitru Grum?zescu pentru spa?iul oferit, dar ?i pentru toate lucrurile ce au ?inut de întreaga organizare a acestui eveniment.

Pe 24 februarie, de Dragobete, v-am provocat s? iubi?i române?te. Îns?, Asocia?ia VISTA v? provoac? s? iubi?i române?te nu doar o zi pe an, ci pe tot parcursul anului!
ce s-a mai înt?mplat s?pt?mâna asta…

O zi cu soare ?i doua trei zile înnourate, ploioase ?i înce?o?ate… De aproape doua s?pt?mâni încerc s? m? obi?nuiesc cu o astfel de vreme tipic englezeasc?, pe care sincer nu o suport mai deloc.

Ieri a fost o zi norocoas? pentru mine ?i Asocia?ia V.I.S.T.A. o zi însorit?, c?ldu??, ce a permis derularea în condi?ii absolut bune a proiectului : Expune-?i sentimentele pe “Panoul Iubirii”.
Consider c? activitatea a fost un succes. De?i am fost unul dintre coordonatorii acestui proiect nu am stat decat 45 de minute, din mai multe motive, dar ceilal?i oameni ce au ajutat la realizarea acestui proiect s-au descurcat minunat ?i totodat? îi felicit pentru asta.
Începând cu 26 februarie ?i pan? pe 8 martie Asocia?ia V.I.S.T.A. v? a?teapt? în Centrul Comercial Carrefour Era Shopping Park la expozi?ia Rena?terea Prim?verii.