Mediul online – Aprecieri ?i critici

Ini?ial nu-mi programasem s? vorbesc despre mediul online ?i despre cât de bun sau r?u poate fi acesta. Zilele trecute am tot citit diferite p?reri ale oamenilor cu privire la dependen?a fa?? de social-network, pe bloguri,  multe posturi chiar le-am comentat. (majoritatea cu trimitere, evident la facebook). Unul dintre articolele ce mie mi s-au p?rut interesante este acesta cu toate c? nu sunt 100% de acord cu autorul.

Eu, far? s? vreau am ajuns s? fiu o persoan? destul de activ? în mediul online, share-ul fiindu-mi una dintre principalele activit??i. Am sim?it nevoia s? scriu despre asta, în special pentru c? mediul online mi-a pus pe tav? oameni interesan?i pe care în decursul timpului am ajuns s? îi descop?r chiar ?i în real life. Poate c? unii cred c? social-space’ul este o a doua via?? (un second life cum zice articolul, de l-am men?ionat) îns? eu cred c? este un teren continuu pe care zic c? merit? s? îl explorezi cât de mult î?i e dat s? o faci.

Internetul î?i d? ceea ce îi ceri, este replica pe care am spus-o de foarte multe ori în discu?iile pe acest subiect. Sunt bucuros c? am g?sit oameni al?turi de care am reu?it s? încheg prietenii ?i s? m? bucur de ni?te discu?ii cu adev?rat interesante, menite parc? s?-mi arate c? undeva, poate chiar lâng? mine, exist? oameni care au ceva de spus ?i care sunt gata tot timpul s?-mi atrag? aten?ia prin ceva, dar ce a?teapt? s? fie descoperi?i într-un mod sau altul.

Nu renun?a la a fi ceea ce e?ti cu adev?rat ?i la ceea ce faci cel mai bine

În general îmi place ?i scriu pe acest blog chestii din via?a real?, lucruri tr?ite, sim?ite ?i experimentate, vorbesc despre persoane care m? inspir? ?i despre ceea ce v?d zilnic ?i probabil îmi r?mâne întip?rit în minte m?car o perioad?.

Sursa de inspira?ie ale acestor rânduri sunt oamenii din jurul meu.  Ace?tia îmi ofer? involuntar lec?ii pre?ioase care analizându-le chiar ?i într-o manier? subiectiv? ?i rece, îmi dau concluzii mai mult decât utile.

În via?? ne-am pus m?car odat? întrebarea “nou? ce ne place s? facem” ?i chiar dac? pe moment nu am g?sit r?spunsul potrivit, sau cel dorit de a?tept?rile noastre, ne-am dat seama c? ceea ce ne place se reg?se?te în activit??ile pe care le s?vâr?im zilnic. La fel ca ?i mine, mul?i oameni ?i-au g?sit pasiunea ca fiind cea a “online-ului” devenind practic pentru social spaces oameni activi, vizibili, urm?ri?i ?i care au ceva de spus (sau nu). Eu nu cred într-o re?et? a succesului, indiferent de pasiune; ceea ce cred eu îns? este faptul c? ac?iunile sunt s?vâr?ite de la sine atunci când te reg?se?ti în ceva-ul pe care îl s?vâr?e?ti.

Cunosc foarte mul?i oameni care au plecat de la 0, ?i au reu?it s? se impun? în diverse domenii, devenind practic pe lâng? o prezen?? constant? în zona respectiv? ?i o figur? reprezentativ?, pe care lumea începe s? o cunoasc? ?i s? o observe, poate altfel decât pe ceilal?i. Ce mi-a atras aten?ia este c? în momente grele ?i marcante când pur ?i simplu pari lovit din toate direc?iile far? a avea vreo ?ans? de sc?pare e?ti dispus s? renun?i la a mai fi tu însu?i fiind gata s? renun?i la ceea ce ?tii s? faci cel mai bine.  E complicat s? am astfel de discu?ii cu oamenii care cred c? “a ?ti când s? te opre?ti din a mai fi tu, pentru c? ai gre?it, este esen?ial”, mai ales când ace?tia î?i sunt ?i prieteni.

Eu, am avut multe momente când a? fi avut curajul s? renun? la ceea ce m? reprezint?, gândindu-m? c? doar din aceast? cauz? am ajuns s? tr?iesc clipe de nefericire. Mai apoi am în?eles c? o situa?ie grea trebuie s? te înt?reasc? ?i nici de cum s? te schimbe ca individ.

Consider c? oamenii din jurul meu sunt sursele cele mai de pre? ale inspira?iei ?i încrederii, înv??ând de la ei lucruri noi in fiecare zi. De aceea eu îi pre?uiesc!