Know How & “The 3F”

Adesea vorbesc cu prietenii mei, (tineri, adolescen?i, persoane ce sunt în c?utare de experien?e de via??, ce î?i doresc s? realizeze cât mai multe, ?i totu?i bat pasul pe loc din diverse motive) despre know how. Se întâmpl? ca lipsa de curaj, ori fie din cauza c?, via?? nu le-a pus la dispozi?ie alternativele cele mai bune, ori ei în?i?i nu au ?tiut s? profite de fiecare ocazie pe care au întâlnit-o s? provoace discu?ii despre viitor, pricepere, ?anse ?i multe altele.
Personal cred c? schimb?rile sunt benefice. Multe din lucrurile ce mi s-au întâmplat în ultimii 3 ani, au fost fie din întâmplare, fie din dorin?a mea de a schimba ceva la mine. Cu siguran?? cele mai multe din realiz?rile mele le datorez celor “The 3F” (Family, Friends, and Other fouls) – expresie englezeasc?, echivalarea în limba roman? cu “3P” (P?rin?ii, Prietenii ?i al?i pro?ti). 
Tot timpul am încercat s? nu dezam?gesc oamenii ce au crezut în mine. Am încercat s? aduc o valoare ad?ugat?, atunci când a fost cazul, acelor lucruri ce am considerat c? au într-adev?r nevoie de mine. Consider c? am ni?te p?rin?i minuna?i ce m-au sus?inut tot timpul în activit??ile mele (criticându-m? atunci când a fost cazul, ?i apreciindu-m? atunci când a trebuit) ni?te prieteni adev?ra?i ce mi-au deschis ochii atunci când am gre?it ?i mi-au ar?tat unde nu este bine, dar ?i pro?ti care au riscat totul pe mine (în speran?a c? vor câ?tiga – nu am reu?it tot timpul s? ies înving?tor în proiectele mele).
Personal salut cu interes ini?iativele tinerilor de a realiza ceva, ?i de a se face remarca?i în societate cu diverse chestii benefice, ce pot ajuta, inspira, sau motiva al?i tineri s? fac? ceva bun cu via?a lor. Know-how-ul se ob?ine prin curajul de a risca spre experien?e noi. De?i pare greu s? facem schimb?ri, adesea e cel mai bine… cel mai recomandat. Eu înc? mai simt acele emo?ii din primele mele start-up-uri ?i nu regret nici una din ac?iunile pe care le-am s?vâr?it. Experien?a câ?tigat?, prietenii pe care îi am acum lâng? mine cât ?i amintirile pl?cute (sau mai pu?in pl?cute) nu le-a? schimba pentru nimic.
Nu vreau s? dau nici un nume. Fie din cauza c? poate din gre?eal? a? omite pe cineva ori pentru c? poate sentimentul nu e reciproc.  Cu siguran?? se ?tiu cei despre care fac referire în acest articol de blog.

^Chiar dac? în multe din proiectele ce m-au ridicat nu mai activez fie din cauza unor neîn?elegeri, imposibilitatea de a mai continua, ori exit-uri, acestea r?mân pentru mine un punct de reper ?i o reflec?ie a tag-ului “a?a da”

Ce am înv??at eu e c?… “Fac întotdeauna lucruri pe care nu le pot face; a?a ajung s? le pot face” [Pablo Picasso] 🙂

Clay Shirky: How social media can make history

About this talk:
While news from Iran streams to the world, Clay Shirky shows how Facebook, Twitter and TXTs help citizens in repressive regimes to report on real news, bypassing censors (however briefly). The end of top-down control of news is changing the nature of politics.

source : ted.com

Î?i mai aduci aminte ce ai jucat prima data pe pc?

Zilele trecute st?team ?i m? gândeam la ce jocuri video am jucat în ultima perioad?. M-am lovit de o întrebare fulger, ?i anume: Care a fost primul joc pe care l-am jucat pe un pc. Am stat pu?in ?i m-am gândit iar dup? un scurt moment de rememorare a evenimentelor mi-a venit ?i r?spunsul. În aceast? postare voi publica primele 5 jocuri (în oridnea în care le-am jucat) pe pc.

1. Dyna Blaster

2. Mario

3.  Atomic Bomberman

4. Tarzan

5. Need For Speed

Voi cu ce jocuri a?i început?