Dragobete te provoac? !

Dragobete te provoac? !

Sim?i frumuse?ea tradi?iilor române?ti? Îl preferi pe Dragobete în locul lui Valentin? S?rb?tore?ti ziua Iubirii cu nume românesc? Vrei s? fii câ?tig?tor al inimii?

Compune o ghicitoare sau poezie pornind de la versurile:
“Tu, dragostea mea, ai aflat ghicitoarea: Tu, pârâul zglobiu – iar eu marea” – Miron Radu Paraschivescu, “Pârâul ?i marea”
?i d? frâu liber sentimentelor tale!
Cum func?ioneaz? concursul ?
Simplu! Trimite-ne crea?ia ta înso?it? de datele personale ?i de contact la adresa de e-mail
office@asociatiavista.ro .
Exist? reguli ?
Bineîn?eles !
Ghicitoarea / Poezia nu trebuie s? dep??easc? 50 de cuvinte.
Mesajele care con?in expresii vulgare sau licen?ioase sunt respinse automat.

Cine câ?tig? ?i ce va câ?tiga?
Premiul I: Participantul cu cea mai original? crea?ie va câstiga volumul de poezii “Vreau s? m? scald în iubire”, cu dedica?ie din partea autorilor: Anca-Georgiana ?erban ?i Drago?-Andrei Preutescu, o rama foto, un cadou “surpriz?” ?i o diplom? din partea Asocia?iei VISTA.
Urmatorii 5 participan?i selecta?i: vor primi câte un volum de poezii “Vreau s? m? scald în iubire”, cu dedica?ie din partea autorilor ?i o diplom? din partea Asocia?iei VISTA.
Când putem câ?tiga?
Crea?iile vor fi trimise pân? la data de 20 februarie 2010. Ele vor fi evaluate de drd. Costina Crei??, profesor de Limba ?i Literatura Român? la Colegiul Na?ional “Mihai Eminescu” Ia?i ?i de c?tre directorii departamentelor din cadrul Asocia?iei VISTA.
Câ?tig?torii vor fi anun?a?i pe site ?i contacta?i de c?tre membrii Asocia?iei pe 24 Februarie pentru înmânarea premiilor.
Pentru informa?ii suplimentare, nu ezita?i s? ne contacta?i la adresa de e-mail : elena.ungureanu@asociatiavista.ro sau la num?rul de telefon: 0748.35.02.85.
Iar acum treci la treab? ?i demonstreaz? c? esti în stare s? iube?ti române?te!
Î?i dorim mult succes!

Premiu pentru prieteni

Mul?umesc prietenului meu Drago? Preutescu pentru acordarea acestui premiu. Este o onoare pentru mine s? fiu unul dintre cei cinci prieteni care au fost nominaliza?i la “Premiu pentru prieteni”. Voi respecta tradi?ia si la rândul meu voi desemna alte cinci pesoane c?rora le voi dedica din tot sufletul acest premiu, sperând ca la rândul lor ei s? continuie aceast? tradi?ie.
1.Fiecare Scriitor Superior(SS)trebuie s? deamai departe premiul la cinci prieteni speciali;
2.Fiecare Scriitor Special s?-?i creeze o leg?tur?pe net la blogul(?i autorul-blogger prieten) de lacare a primit premiul;
3.Fiecare Scriitor Special trebuie s? posteze aceste reguli pe blogul lui.
Prietenii câ?tig?tori sunt:
1. D?nil? Mihaela Iuliana ;
2. Cojocaru Stef?nu? ;
3. Tr?istar Alexandra ;
4. ?ambri? Daniela ;
5. and all of there friend 🙂

Descoper? for?a din tine


Fiecare avem visurile noastre… Tuturor ne place s? credem în adâncul sufletului c? suntem d?rui?i cu un har special, c? prezen?a noastr? conteaz?, c? putem avea o influen?? benefic? într-un fel asupra celorlal?i ?i c? suntem în stare s? cl?dim o lume mai bun?. La un moment dat în via?? cu to?ii am avut o viziune asupra calit??ii existen?ei noastre, despre cum am dori ?i am merita s? tr?im.

?i totu?i pentru mul?i dintre noi aceste visuri s-au pierdut, înce?o?ate în frustr?rile ?i rutina vie?ii de zi cu zi, astfel încât nici m?car nu mai facem efortul s? le realiz?m. Pentru mult prea mul?i acest vis s-a destr?mat – ?i odat? cu el ?i dorin?a de a ne modela destinul.

Mul?i au pierdut acel sentiment al siguran?ei de sine din care se plamadeste “aluatul” de înving?tor. C?utarea mea de o via?? a fost tocmai s? readuc în prim plan acest vis ?i s?-l transform în realitate determinând pe fiecare în parte s?-?i reg?seasc? ?i s?-?i foloseasc? puterea nelimitat? ce se afl? în stare latent? în fiecare dintre noi.

Date autor:

Anthony Robins este o autoritate mondial? în psihologia succesului ?i a schimb?rii. În 1997, Camera de Comer? a Statelor Unite l-a inclus pe lista primilor zece Outstanding People of the World (Mari oameni ai lumii), c? unul dintre cei care au influen?at în cea mai mare m?sur? genera?ia sa.

La taifas despre realit??ile lui decembrie `89

Ast?zi 20 ianuarie 2010 la Cafeneaua Cafepedia (Moldova Mall – parter) a avut loc o dezbatere pe tema “Realit??ile lui decembrie `89” care i-a avut ca invita?i pe Alexandru Muraru, preparator universitar al Universit??ii “Alexandru Ioan Cuza”, Mihai Dinu Gheorghiu profesor ?i director universitar din cadrul aceleia?i universit??i cât ?i o jurnalist? local?.
Dup? un scurt discurs al invita?ilor dezbaterea a început, cu tot felul de întreb?ri venite din partea tinerilor ce p?reau s? îi asculte cu interes pe a?a zi?ii cunosc?tori a-i istoriei ce au încercat s? r?spund? diferitelor întreb?ri comentând ?i sus?inand în acela?i timp cu argumente cât de cât solide dar ineficiente opinia proprie în fa?a unui public curios ce avea o cu totul alt? variant? în ceea ce prive?te evenimentele din decembrie ‘89.

Câteva dintre întreb?rile ce au fost adresate invita?ilor ?i care au provocat o adev?rata dezbatere au sunat in felul urmator : “De ce nu s-a produs mai repede o revolu?ie în România?”; “ De ce au fost asasina?i so?ii Ceau?escu?”; “ Cum a fost primit? revolu?ia roman? în presa interna?ional??” Diferen?ele televiziunii de atunci în raport cu cele din prezent cât ?i o întrebare ce a stârrnit multe controverse: “Dac? Ceau?escu a fugit de ce ?i cine a ordonat s? se mai trag? în mul?ime?” .
Întreb?ri ce apar probabil în orice dezbatere pe un astfel de subiect, întreb?ri fregvente, multe dintre ele fiind f?r? un r?spuns clar ?i concis, îns? adev?rul se afl? undeva la mijloc subiectul fiind unul foarte controversat de 20 de ani încoace.
Misterele lui decembrie ‘89 vor r?mâne în continuare la fel de interesant dezb?tute atât în presa scris? ?i televiziuni, cât ?i în tot felul de taifasuri locale, r?spunsurile fiind împ?r?ite, uneori chiar influen?ate, refuzând parc? s? înfrunte o realitate democratic? atât de corupt? rezultat? dintr-o revolu?ie ce nu a adus decât un singur lucru bun acestei ??ri, ?i anume a te putea exprima liber, f?r? cenzur?.

Cu siguran?? se va mai vorbi foarte mult timp pe acest subiect, îns? realit??ile lui decembrie 1989 vor fi ?tiute de foarte pu?ine persoane care într-adev?r cunosc cu adev?rat ce s-a întâmplat în acele zile ce au marcat istoria si viitorul unei na?iuni umbrite de regimul totalitar numit COMUNISM.

Rolul televiziunii în via?a tinerilor

Televiziunea poate fi definit? ca un ansamblu de principii metode ?i tehnici utilizate pentru transmiterea pe un canal de comunica?ii a imaginilor în mi?care .

Televiziunea a ap?rut la mijlocul secolului XX , fiind r?spândit? mai apoi în întreaga lume . Al?turi de radio ?i mai apoi de internet au fost cei mai buni prieteni ai omului furnizând tot felul de informa?ii în timp real unei mase numeroase de indivizi . În ziua de ast?zi tinerii sunt cei mai fideli televiziunii ce reu?e?te cu u?urin?? s? le acapareze aten?ia cu diverse emisiuni ce au un impact masiv asupra lor .

Odat? cu progresul tehnologic din întreaga lume , televizorul intr? în via?a noastr? înc? de la o vârst? foarte fraged? . Caracterul emisiunilor ce prezint? scene violente , scene ale unor accidente , crime , , dezastre pot afecta ?i influen?a cu u?urin?? copii ?i adolescen?ii care în cea mai mare parte din cazuri încearc? s? imit? lucrurile v?zute pe micul ecran neîn?elegând de cele mai multe ori gravitatea faptelor . De cele mai multe ori tinerii sunt tenta?i s? petreac? cât mai multe ore în fa?? televizorului , fapt ce conduce de cele mai multe ori la dependen?a . Efectele petrecerii timpuilui în excces în fa?? televizorului sunt de cele mai multe ori : izolarea de grupul de prieteni , boli ale vederii , tendin?e de a copia lucruri v?zute pe sticl? ?i multe altele .

Televiziunea este îns? ?i util? pentru tineri , acesta serviind ca principal? surs? de informa?ii ?i de divertisment adegvat ( ex: emisiuni de divertisment , filme , documentare , reality-show ) Încet dar sigur televiziunea din întreaga lume a devenit o adev?rat? afacere având încas?ri record ( cele mai multe fiind din reclame ) ?i o audien?a de neimaginat .

Pentru a preveni cât mai mult o posibil? “hipnoz?” a telespectatorilor în fiecare ?ara sau înfiin?at câte un consiliu ce urm?re?te în permanen?? ceea ce se întâmpl? pe micul ecran . Chiar ?i a?a deseori apar nereguli . În ?ara noastr? un astfel de consiliu ce se ocup? de asta este Consiliul Na?ional al Audiovizualului (CNA) .

În concluzie rolul televiziunii în via?a tinerilor este extrem de important acesta influen?ând de cele mai multe ori via?a ?i activit??ile tinerilor atunci când este ” consumat? ” în exces .